Ny Re­nault Ta­lis­man

Det fran­ske bil­mær­ke vil ge­nero­bre fir­maku­n­der­ne med en to­tal ny­kon­stru­e­ret Lagu­na- af­lø­ser.

BT - - BILER - STOR FRANSK­MAND

Re­nault vil til­ba­ge­ero­bre fir­maku­n­der­ne. Våb­net er den nye Ta­lis­man.

Re­nault er tid­ligt ude af start­hul­ler­ne med nyhe­den om en ny bil i fir-ma­bils­klas­sen. Den lan­ce­res først til for­å­ret, og pri­ser­ne er ukend­te. Men bi­len er spæn­den­de, for Re­nault har de se­ne­ste år vist, at de kan ram­me dan­sker­nes smag. Bå­de på de­sign og pris. Mær­ket er vok­set eks­plo­sivt si­den 2010. Den suc­ces skal der byg­ges vi­de­re på. Re­nault er al­le­re­de un­der­vejs med lan­ce­rin­gen af Nis­san Qas­hqai kon­kur­ren­ten Re­nault Kad­jar, og til næ­ste for­år gæl­der det fir­ma­bils­seg­men­tet, hvor Volkswa­gen Pas­sat og Ford Mon­deo li­ge nu er de ny­e­ste og skar­pe­ste til­bud. I gam­le da­ge hed Re­naults store fir­ma­bil Lagu­na, men den led en us­køn død på det dan­ske mar­ked. Re­nault øn­sker med af­lø­se­ren at va­ske tav­len ren. Den hed­der Ta­lis­man i ste­det for Lagu­na , og kom­mer bå­de i se­dan- og sta­tioncar­ud­ga­ve. På mo­tor­si­den lig­ner pro­gram­met det, vi ken­der fra den store MPV Es­pa­ce. På ben­zin­si­den får Ta­lis­man en 1,6 li­ters tur­bo­mo­tor, der fås med en­ten 150 el­ler 200 hk. Beg­ge ud­ga- ver til­by­des med Re­naults EDC- dob­bel­kob­lings­gear­kas­se. På di­e­selsi­den star­ter bal­let ved 110 hk fra den vel­kend­te 1,5 li­ters di­e­sel­ma­ski­ne, der ef­ter­hån­den har nog­le år på ba­gen. Der­næst føl­ger den mar­kant me­re støj- og vi­be­ra­tions­sva­ge 1,6 tur­bo­di­e­sel i en­ten en 130 el­ler 160 hk ud­ga­ve. Den stør­ste fås kun med EDC- gear, mens 130 hk ud­ga­ven fås bå­de med ma­nu­el el­ler EDC. På sik­ker­heds­fron­ten får Ta­lis­man Re­naults ADAS- sy­stem ( Ad­van­ced Dri­ving As­si­stan­ce Sy­stem). Det by­der blandt an­det på adap­tiv cru­i­se con­trol, acti­ve emer­gen­cy braking, la­ne de­par­tu­re war­ning, au­to­ma­tisk par­ke­ring og me­get an­det. Men det er på un­der­vogn- og kø­re­pro­gramsi­den, at Re­nault vir­ke­ligt for­sø­ger en an­den vej end kon­kur­ren­ter­ne. Re­nault Ta­lis­man har Re­naults Mul­ti-Sen­se sy­stem, der sty­rer og ko­or­di­ne­rer tek­no­lo­gi­en i Ta­lis­man. Først og frem­mest sty­rer den 4Con­trol chas­si­et – der er Re­naults fi­re- hjuls­sty­rin­gen - som vi ken­der fra Lagu­na Cou­pe GT og den nye Es­pa­ce. Bag­hju­le­ne medsty­rer, og det gør bi­len me­re sta­bil ved høj fart. Mul­ti Sen­se sty­rer og­så elek­tro­ni­ske stød­dæm­pe­re, sty­ring, mo­tor­ly­den og be­lys­nin­gen. Sy­ste­met gør det mu­ligt at væl­ge mel­lem fi­re kø­re­pro­gram­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.