Gam­le stjer­ner ly­ver om bi­lers sik­ker­hed

BT - - BILER -

De kend­te Eu­ro NCAP- stjer­ner vi­ser ik­ke nød­ven­dig­vis bil­kø­ber­ne, hvor sik­ker en ny bil er. Nye reg­ler i Eu­ro NCAP’s sik­ker­hed­s­test be­ty­der nem­lig, at bil­mo­del­ler, der er te­stet til de mak­si­ma­le fem stjer­ner, i man­ge til­fæl­de kun er tre- el­ler fi­re­stjer­ne­de, når de kom­mer til Dan­mark, skri­ver FDM’s med­lem­s­ma­ga­sin Mo­tor. Me­get sik­ker­heds­ud­styr, der ud­lø­ser en el­ler to ek­stra stjer­ner, fin­der ik­ke ik­ke vej til dan­ske mo­delva­ri­an­ter, for­di ud­sty­ret be­læg­ges med re­gi­stre­rings­af­gift. F. eks. au­to­ma­tisk nød­brem­se. Bil­kø­be­re bør spør­ge ind til an­tal­let af stjer­ner i den ak­tu­el­le mo­del. huc

Uden au­to­ma­tisk fart­be­græn­ser går Sko­da Fa­bia fra fem til fi­re stjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.