VW Tou­ran træk­ker fra

Me­get me­re MPV til la­ve­re start­pris

BT - - BILER - Af Hans Uff e Chri­sten­sen huc@ bt. dk

SET OG KØRT

Må­lt eft er an­tal solg­te ek­sem­pla­rer er VW Tou­ran dan­sker­nes fo­re­truk­ne » fa­mi­lie­fl yt­ter « , og det vil væ­re en kæm­pe over­ra­skel­se, hvis den helt nye mo­del ik­ke fort­sæt­ter den­ne tra­di­tion.

For vel er der man­ge an­dre fi ne bi­ler i det fa­mi­lie­ven­li­ge MPV- seg­ment, hvor Tou­rans nær­me­ste kon­kur­ren­ter må­lt eft er salg er bi­ler som Ci­tro­en C4 Grand Pi­cas­so, Toy­o­ta Ver­so, og Re­nault Grand Sce­nic. Men den nye Tou­ran by­der på et for­stær­ket vin­der­kon­cept med me­re af alt til la­ve­re start­pris. i for­hold til for­gæn­ge­ren. Me­re ka­bi­ne­plads, stør­re di­men­sio­ner, bed­re brænd­sto­fø­ko­no­mi, bed­re kø­re­e­gen­ska­ber, me­re øko­no­mi­ske mo­to­rer og me­re fl ek­si­bi­li­tet. Hvor­til kom­mer, at syv sæ­der er stan­dard- ud­styr i al­le dan­sker­model­ler­ne. Start­pri­sen for 1.2 TSI med 110 hk er pres­set un­der de magi­ske 300.000 kr. Det er ik­ke ba­re kon­kur­ren­ce­dyg­tigt i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Det er sam­ti­digt så god en pris, at der må her­ske en vis in­tern frygt for kan­ni­ba­li­se­ring blandt VWs øv­ri­ge mo­del­ler i mel­lem­klas­sen. Den en halv me­ter kor­te­re Golf Sport­svan ko­ster f. eks. 296.597 kr. med sam­me 110 hk mo­tor og i sam­me Trend­li­ne ud­styrsni­veau. Tou­rans la­ve start­pris be­ty­der sam­ti­digt, at det må væ­re fri­sten­de at drop­pe pla­ner­ne og at kø­be den blot 32 cm. læn­ge­re og lidt bre­de­re Sha­ran, der med en start­pris på 551,795, er næ­sten dob­belt så dyr. Men sam­men­lig­nin­gen hal­ter, for Sha­ran fås kun som die­sel med 140 hk. Øn­sker man sam­me ma­ski­ne i den nye Tou­ran er pri­sen ca. 415.000 kr. Men det er dog sta­dig en pæn sjat pen­ge ek­stra for de 32 cm. lidt ek­stra ud­styr og et no­get stør­re ba­ga­ge­rum.

I kig over skul­de­ren til den ud­gå­en­de Tou­ran sæt­ter og­så nyhe­den i et po­si­tivt lys. Den nu­væ­ren­de mo­del star­ter med 140 ben­zin- he­ste og hø­je­re Com­fort- ud­styr­strin til 361.000 kr. I sam­me ud­styrsni­veau og med sam­me mo­tor ko­ster den nye stør­re Tou­ran 370.000 kr. En be­ske­den mer­pris bi­lens man­ge øv­ri­ge for­bed­rin­ger ta­get i be­tragt­ning.

Al­li­ge­vel kan vi slå fast, at Tou­ran i ba­sis­ud­ga­ven 1.2 Trend­li­ne er lidt af et slagnum­mer, og pris­for­skel­le­ne til in­den­hus kon­kur­ren­ter nor­ma­li­se­res, når kun­den går eft er stør­re mo­to­rer og me­re ud­styr.

Vi kør­te nyhe­den til den in­ter­na­tio­na­le præ­sen­ta­tion i Am­ster­dam, og selv om der mest var ta­le om tæt tra­fi ke­re­de småve­je, er der in­gen tvivl om, at den nye Tou­ran med 11 cm. læn­ge­re ak­sel­af­stand og lidt bre­de­re spor­vid­de op­le­ves langt me­re vel­kø­ren­de end for­gæn­ge­ren. Kig­ger man tilbage i ti­den var MPV- bi­ler næ­sten al­tid me­get hø­je fa­mi­lie­fl yt­te­re, der ik­ke hav­de kø­re­e­gen­ska­ber og dy­na­mik som højt pri­o­ri­te­re­de­kom­pe­tan­ce- om­rå­der.

I dag er det an­der­le­des, og Tou­ran, der end­da er ble­vet let­te­re, end for­gæn­ge­ren, sty­rer præ­cist og be­væ­ger sig kom­forta­belt på den be­stem­te må­de, der ik­ke gi­ver chauf­før­en sved på pan­den ved sy­net af hver­ken højha­stig­heds­kur­ver el­ler snæv­re sving. Den kø­rer sim­pelt­hen ham­ren­de godt med al­le kom­pro­mis­ser af­ve­jet på højt ni­veau.

De go­de kø­re­e­gen­ska­ber be­ty­der dog ik­ke, at VW er gå­et på kom­pro­mis med MPV- seg­men­tets adel­mær­ker: fl ek­si­bi­li­tet og plads. Ba­ga­ge­rum­met er vok­set, og et ny­ud­vik­let fold- fl at- sæ­de- sy­stem la­der sig lyn­hur­tigt be­tje­ne via den så­kald­te ea­sy- en­try- funk­tion. I seg­men­tets evi­ge kon­kur­ren­ce om fl est afl æg­ge­rum spil­ler Tou­ran ud med 47 styks. Vi op­gav at fi nde dem al­le. En­hver le­dig stump vo­lu­men i ka­bi­nen er ud­nyt­tet.

Nøj­som

Tou­ran er ble­vet 4,1 cm. bre­de­re, og selv om høj­den er re­du­ce­ret med 0,6 cm. be­ty­der det et stør­re fron­ta­re­al. Til gen­gæld er bi­lens vind­g­lat­hed - den så­kald­te luft mod­tand­s­ko­ef­fi - ci­ent - for­bed­ret mar­kant. Sam­men med eff ek­ti­vi­se­ring af mo­to­rer­ne inkl. den down­size­de 1.2 ltr. ud­ga­ve er net­to­re­sul­ta­tet ble­vet en me­re brænd­sto­fø­ko­no­misk bil med op til 19 pct. la­ve­re for­brug alt eft er mo­tor­ud­ga­ve. Og 1.2- ma­ski­nen kla­rer i øv­rigt op­ga­ven med bra­vour.

De nye di­men­sio­ner og et op­gra­de­ret in­dre med in­stru­ment­bor­det pla­ce­ret la­ve­re har gi­vet bi­len me­re per­son­bils­præg. I mid­ten af in­stru­ment­bor­det fi ndes ra­dio­sy­ste­met Com­po­si­tion Me­dia med 6,5” tou­chskærm, SD- slot, 8 højt­ta­le­re, Blu­et­oo­th og USB. Navi­ga­tion ko­ster 13.498 kr. ek­stra inkl. 36 mdr. Car­net, der gi­ver mu­lig­hed for at be­nyt­te en ræk­ke on­li­ne­tje­ne­ster og ap­ps via smartp­ho­ne.

Tou­ran in­tro­du­ce­res med seks die­sel- og ben­zin­mo­to­rer. Ben­zin fra 110 til 180 hk. Die­sel fra 110 hk til 190 hk. Afh æn­gig af mo­tor kan Tou­ran be­stil­les med 6- el­ler 7- trins DSG- gear­kas­se.

Sik­ker­heds­ud­sty­ret om­fat­ter som mini­mum syv air­bags, Iso­fi x- be­slag på al­le fem bag­sæ­der, Mul­ti­kol­li­sions­brem­se, træt­heds­re­gi­stre­ring og Front as­sist inkl. Ci­ty Emer­gen­cy Bra­ke.

Tou­ran in­tro­du­ce­res til ok­to­ber og ko­ster fra 299.996 kr. Die­sel be­gyn­der ved 334.997 kr.

Tou­ran 1.2 TSI BMI Trend­li­ne

Fold- flat- sy­ste­mer gør det unød­ven­digt at af­mon­te­re en el­ler fle­re sæ­deræk­ker. Et helt fladt gulv kan etab­le­res over seks af de syv sid­de­plad­ser.

Den nye VW Tou­ran kom­bi­ne­rer mas­ser af plads med mas­ser af kø­reg­læ­de.

Og­så skråt bag­fra for­nem­mes bi­lens la­ve­re, læn­ge­re og bre­de­re pro­por­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.