Syv sæ­der dy­re­re

Det er of­te bil­li­ge­re at kø­be og bru­ge to små bi­ler i ste­det for en MPV Analyse af bi­ler med syv sæ­de

BT - - BILER -

småt. Med­reg­nes al­le om­kost­nin­ger und­ta­gen den in­di­vi­du­el­le ud­gift til for­sik­ring, ko­ster det 2,78 kr. pr. ki­lo­me­ter at kø­re 20.000 ki­lo­me­ter om året i en Ford Grand CMax, der bort­set fra de to skra­be­de ru­mæ­ne­re, er to­talø­ko­no­misk bil­lig­ste syv­sæ­de­de bil i vor analyse .

10 små for en stor

Pri­sen for at kø­re sam­me stræk­ning i to Hyun­dai i10 - mi­kroklas­sens mest rum­me­li­ge - er to gan­ge 1,18 kr. pr. ki­lo­me­ter. Ialt 2.36 kr. pr. ki­lo­me­ter. Det kan og­så ud­tryk­kes i må­ned­li­ge ud­gif­ter. Ford C- max, der rul­ler 19,2 km/ l, ko­ster 4.636 kr. om må­ne­den alt i alt. To styk Hyun­dai i10 med sam­me kør­sels­for­brug pr. bil ko­ster i alt 3.946 kr. pr må­ned. En Fi­at Pan­da er end­da lidt bil­li­ge­re, vi­ser tal fra Bil­pri­sers mi­kro­bils­a­na­ly­se 2015.

Og så er det end­da me­get let at op­stil­le et reg­ne­styk­ke, der ser vold­somt dår­li­ge­re ud for de syv­per­so­ners bi­lers ved­kom­men­de. Hvor to­talø­ko­no­mi­en for mi­kro­bi­ler­ne ik­ke va­ri­e­rer vold­somt fra mo­del til mo­del, er der næ­sten in­gen ovegræn­se i seg­men­tet for syv­per­so­ners bi­ler..

Den dy­re­ste bil, vi har valgt at ta­ge med i ana­ly­sen er Au­di Q7. Et pragt­fuld og su­per­sik­kert kø­re­tøj, der desvær­re er for­be­holdt me­get vel­ha­ven­de fa­mi­li­er. Den må­ned­li­ge ud­gift er 19.815 kr. sva­ren­de til 11.89 kr. pr. ki­lo­me­ter. Det kan man fak­tisk hol­de 10 styks i10 kø­ren­de for. Med plads til i alt 50 men­ne­sker.

I den an­den en­da af pris­li­sten for syv­per­so­ners bi­ler, fin­der vi som skre­vet Da­cia Lod­gy.

Di­sco­unt

Bil­lig­ste Lod­gy må­lt ef­ter to­talø­ko­no­mi er di­e­se­lud­ga­ven. Selv om den er små 20.000 kr. dy­re­re end ben­zin­bro­de­ren i ind­køb. En Lod­gy 1,5 Dci Am­bi­en­te med syv sæ­der ko­ster kun 2.01 kr. pr. ki­lo­me­ter. Det er ca. 35 øre min­dre end to af de bil­lig­ste mi­kro­bi­ler. Må­lt i må­ned­lig ud­gift ko­ster Lod­gy 3.356 kr., men to styk Hyun­dai i10 be­la­ster bud­get­tet med 3.946 kr.

Da­cia Lod­gy er på man­ge må­der et glim­ren­de kø­re­tøj - end­da med et års læn­ge­re ga­ran­ti end Re­nault, der har le­ve­ret tek­nik­ken. Men ud­over ka­bi­nens store mæng­de bil­lig­plast, er der sik­ker­heds­mæs­si­ge mang­ler ved bi­len. Da bi­len blev crash­te­stet af Eu­ro NCAP i 2012 hø­ste­de den blot tre stjer­ner. Si­den er Eu­ro NCAP kra­ve­ne skær­pet be­ty­de­ligt.

Til gen­gæld kan selv stør­re per­so­ner sid­de på tre­die sæ­deræk­ke uden at få klau­stro­fo­bi. De sid­der ik­ke spe­ci­elt godt, for­di pol­string og lår­s­tøt­te la­der me­get tilbage at øn­ske. Men dog uden at få knæ­e­ne klemt op i sæ­der­ne for­an, som det er til­fæl­det i man­ge af de min­dre syv­per­so­ners bi­ler.

Sik­ker­hed

Ve­jer sik­ker­heds­a­spek­tet tungt ind, er der me­re for­nuft i at kø­be Ford Grand C- Max, der hø­ste­de fem stjer­ner, da den blev crash­te­stet. Der­til kom­mer, at de stør­re bi­ler som re­gel er min­dre far­li­ge end små i det vir­ke­li­ge livs bil­u­lyk­ker, hvor vægt er en af­gø­ren­de sik­ker­heds fak­tor, når to bi­ler kol­li­de­rer.

Hos Eu­ro NCAP ud­de­les stjer­ner­ne re­la­tivt i for­hold til bi­ler af sam­men­lig­ne­lig stør­rel­se. En fem­stjer­net lil­le bil er så­le­des bed­re end en fi­re­stjer­net bil i sam­me klas­se. Men ik­ke nød­ven­dig­vis sik­re­re end en stør­re fi­re­stjer­net bil.

Står du for­an køb af en syv­sæ­det bil­mo­del, der syn­ger på sid­ste vers, er det som re­gel en god ide at ven­te på af­lø­se­ren. Et godt ek­sem­pel er VW’s nye Tou­ran, der bli­ver bå­de stør­re og bil­li­ge­re end den nu­væ­ren­de Tou­ran ( se te­sten an­det­steds i det­te til­læg). Den præ­ste­rer en be­ty­de­ligt bed­re to­talø­ko­no­mi end for­gæn­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.