Sjov med Adam

Den lil­le livs­stils­bil fra Opel har en­de­lig få­et kræft er, der pas­ser til de­sig­net.

BT - - BILER - Af Gert C. Ni­el­sen gert@ bbi­len. dk

MIKRO­BIL

Før­ste gang jeg sat­te mig bag rat­tet af en Opel Adam blev jeg tem­me­ligt skuff et. Den var gul og gift ig at kig­ge på, men fra fø­rer­sæ­det måt­te man blot kon­sta­te­re, at den og­så var bov­lam. For Opel har væ­ret bag­eft er med at om­stil­le mo­tor­pak­ker­ne til tur­bo- la­de­de ag­gre­ga­ter li­ge­som kon­kur­ren­ter­ne. Så en Adam kun­ne godt se frisk ud, men det var den i vir­ke­lig­he­den ik­ke.

Nu er Opel så kom­met med en ræk­ke små tur­bo­la­de­de mo­to­rer og for nær­mest at kø­re over i den an­den grøft , så har man nu mu­lig­hed for at væl­ge 150 he­ste til sin Adam. Og så sker der li­ge plud­se­ligt no­get. Lad det væ­re sagt straks: Min­dre mo­to­rer til Adam er ri­ge­ligt, mens 150 he­ste ba­re gi­ver en vir­ke­lig sjov spændstig­hed.

En Opel Adam ve­jer blot 1.100 ki­lo og det be­ty­der, at der er ri­ge­ligt kræft er til havdsom­helst. Men det er trods alt ik­ke kun sjov det he­le, for kræft er­ne pres­ser hårdt på og gør den lil­le ty­sker til en lidt nervøs op­le­vel­se, for­di un­der­vog­nen og­så er godt spændt op og sty­rin­gen er helt vildt præ­cis.

Det er na­tur­lig­vis en god og sport­s­lig op­sæt­ning, men det be­ty­der desvær­re og­så, at man mær­ker al­le ujævn­he­der på vej­en op gen­nem rat­tet. Hul­le­de ve­je, som vi har en del af, kan ik­ke pas­se­res på en kom­for­t­ag­tig må­de, man mær­ker det he­le og­så op gen­nem ryg­gen i de el­lers vel­for­me­de sæ­der.

Dyr for­nø­jel­se

Nå, men det kan jo hel­ler ik­ke kom­me som no­gen over­ra­skel­se, når man kø­ber så­dan en bil. Og det er ik­ke blot no­get, man li­ge kom­mer til, for pri­sen ly­der på he­le 278.000 kro­ner med lidt ud­styr, og det sy­nes at væ­re man­ge pen­ge for den lil­le livs­stils­ra­cer – 150 he­ste el­ler ej. Den fås dog fra 240.000 kro­ner. Det er na­tur­lig­vis man­ge pen­ge, når bil­lig­ste Opel Adam kan er­hver­ves for om­kring 100.000 min­dre, men så må man til gen­gæld og­så nø­jes med halvt så man­ge he­ste­kræft er fra en kon­ven­tio­nel fi re­cy­lin­dret, let­te­re be­da­get mo­tor.

Men si­den Mi­ni for al­vor in­tro­du­ce­re­de livs­stils­be­gre­bet i bi­ler der har mi­kro- stør­rel­se har kon­kur­ren­ter­ne væ­ret i gang med at prø­ve på at eft er­lig­ne suc­ces­sen, og det er i den bold­ga­de, man skal be­trag­te Opel Adam. Og langt hen ad vej­en kom­mer den fak­tisk i mål, for­di den er sær­de­les me­dri­ven­de at kø­re i, og de 150 he­ste gi­ver en for­nem­mel­se af et kraft over­skud, der i vir­ke­lig­he­den ik­ke er så stort som det vir­ker til.

I år tal kom­mer Adam til 100 ki­lo­me­ter i ti­men på blot 8,5 se­kun­der og når først top­ha­stig­he­den, når nå­len pe­ger på 210 ki­lo­me­ter i ti­men.

Jeg tror ik­ke, det er for sidst­nævn­te ka­te­go­ris skyld, at man skal in­ve­ste­re i den fræk­ke Adam. Nær­me­re den før­ste til lidt bou­le­vard- ra­ce, hvor den vil træk­ke fra langt de fl este an­dre bi­ler, og­så for­di man ik­ke rig­tigt ven­ter det an­trit fra den lil­le Opel.

Ind­ven­digt er de­sig­net fi nt pas­set til sti­len, og især er det tyk­ke læ­der­rat en for­nø­jel­se at tøj­le be­gi­ven­he­der­ne med.

Opel ADAM S 1,4T 150 hk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.