Når lø­bet smi­ler til dig...

BT - - SPORTEN -

NÅR MAN NY­DER det fan­ta­sti­ske pri­vil­e­gi­um at væ­re ud­sendt til Tour de Fran­ce år eft er år, bli­ver man oft e stil­let de sam­me spørgs­mål om det rent prak­ti­ske i at ar­bej­de ved så stor og me­di­eom­brust be­gi­ven­hed.

Her føl­ger en lil­le hånd­fuld af de mest al­min­de­li­ge.

Kø­rer I så li­ge bag ved fel­tet?

Sover du sam­men med kol­le­ger­ne i au­to­cam­per? Er fa­mi­li­en med rundt? Har du så din cy­kel med? Sva­ret er, at man til­brin­ger det me­ste af sin tid med at hal­se eft er det enor­me mon­strum af et cy­kel­løb. Me­get sjæl­dent ser man lø­bet på al­ler­nær­me­ste hold og kan de­le op­le­vel­sen med de man­ge, der til­jub­ler ryt­ter­ne. Hvis vi er hel­di­ge, bli­ver det til et par ti­mer, mens en tik­ken­de bom­be af en de­ad­li­ne nær­mer sig. EN STOR DEL af da­gen kø­rer vi fra A til B i en tysk­byg­get bil, der kan tå­le de tæv, Tou­ren gi­ver. Fra ho­tel til start. Start til mål. Og mål til ho­tel. Igen og igen. Det bli­ver til 7.000 km i alt.

Vi når frem eft er endt ar­bej­de på yd­my­ge ho­tel­ler langt ud på aft enen. Og vi ken­der tank­sta­tio­ner­nes ud­bud af va­cuu­mind­pak­ke­de sandwi­cher i blin­de. Vi har de fe­de ti­der fra 1990er- epo­ken med Leth og Ma­der ved mi­kro­fo­nen at tak­ke for myten om, hvor­dan vi spi­ser os igen­nem Frankrig med Mi­che­lingu­i­den som fast føl­ge­s­vend.

Det er selvsagt ik­ke et rak­ker­liv over 27 da­ge, man kan by­de ko­ner og børn. Fak­tisk har ko­ner, kæ­re­ster og børn ( næ­sten) in­gen ad­gang, så­dan rig­tig. Og hvad an­går ra­cer­cyk­len, er den mu­lig­hed kun no­get Rit­ter og Rolf kan ope­re­re i. Vi an­dre kan til nøds mo­se et par l øbe­sko ned i kuff er­ten. Mest for syns skyld. PO­IN­TEN ER, AT man ser for­ban­det lidt cy­kel­løb, selv om man egent­lig er så be­snæ­ren­de tæt på. Det er vil­kå­re­ne langt det me­ste af ti­den. Men en gang imel­lem skal man gi­ve fan­den i for­plig­tel­ser­ne og kø­re ud i åbent land­skab. Gen­nem de små lands­by­er i Nor­man­di­et, fi nde en grøft ekant og kom­me i øjen­høj­de med pu­bli­kum.

Ik­ke man­ge ste­der er bed- re eg­net til det end den re­gion, Tour de Fran­ce har be­væ­get sig igen­nem de se­ne­ste da­ge. Det er ik­ke her, Tour- turi­ster­ne kom­mer væl­ten­de i store fl ok­ke. På en eta­pe som den, der blev kørt fra Li­va­rot til Fougères i går er det stort set ba­re lo­kal­be­folk­nin­gen, der mø­der op. Be­gre­bet ’ Ud­kants­frank­rig’ er ik­ke mal­pla­ce­ret her. Det er ty­de­lig­vis folk fra yd­my­ge kår og langt fra stor­by­s­mart­ness og hip­ster­hal­løj.

Det er og­så her, fransk cy­kel­sport har si­ne græs­rød- der. Hvor den fem­dob­bel­te vin­der Ja­cques Anquet­il fi k vind på næ­sen, og hvor man om­fav­ner Tour de Fran­ce helt uden bla­sert­hed. Glæden ved lø­bet kom­mer dybt in­de fra hjer­tet. Al­le, der ar­bej­der i og om­kring lø­bet, bli­ver hilst med et smil og vin­ken fra bå­de børn og gam­le. Det er fak­tisk tæt på rø­ren­de, og det er umu­ligt ik­ke at kom­me vi­de­re i tek­sten med hu­mør­ba­ro­me­te­ret på smi­len­de. SÅ­DAN NOG­LE OVER­VEJ­EL­SER må man gø­re sig, når man står og ven­ter på ryt­ter­ne en ti­mes tid ved før­ste for-plej­nings­zo­ne og li­ge når at se Lars Bak træ­de af på na­tu­rens veg­ne med en hur­tig strin­ter. Tour de Fran­ce sæt­ter sit aft ryk og duft spor tungt på løbs­ka­len­de­ren. Men uden de om­kring 100 små­løb, der kø­res hvert år i fransk cy­kel­sports ker­ne­om­rå­de, vil­le fø­de­kæ­den ik­ke ek­si­ste­re. Så- dan er det fak­tisk man­ge ste­der på det eu­ro­pæ­i­ske kon­ti­nent.

Og­så i Dan­mark, hvor det store ar­bej­de, der la­ves på hold som co­loQu­i­ck, Team Tre­for- Blu­ewa­ter el­ler Riwal Plat­form Cycling Team er helt uvur­der­ligt, hvis vi for frem­ti­den skal kun­ne se dan­ske ryt­te­re op­træ­de i Tour de Fran­ce, Giro d’Ita­lia el­ler de store klas­si­ke­re.

PÅ SPID­SEN Rap­port fra en grøft ekant Anquet­ils bag­ha­ve Husk græs­rød­der­ne

Fransk cy kel­sports

gr æs­rød­der fin­de Tour de Fr an­ce s i de t har be søgt de omr åde,

s ene­ste da­ge. lo­kal­be­folk­ning I

går v ar en ude a t se cy­kel­løb cyk­lings fø­de­kæ­de der, hvor hol­des i li­ve. fransk

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.