Do­ping- bom­be

Ita­li­e­ner te­stet po­si­tiv for ko­kain

BT - - SPORTEN - KO­KAIN I BLO­DET Mads Kind­berg Ni­el­sen Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk

LØR­DAG 11. JULI 2015 cip­pet ik­ke ulov­lig uden for kon­kur­ren­ce, men det an­ses for at væ­re et do­ping­præ­pa­rat i kon­kur­ren­ce. Ko­kain kan væ­re spor­bart i op til 25 da­ge ef­ter ind­ta­gel­sen.

Det er ik­ke en­de­ligt be­vist, om Pa­o­li­ni har ta­get ko­kain for at kun­ne præ­ste­re bed­re, men for­di te­sten er fo­re­ta­get un­der Tour de Fran­ce, si­ger reg­ler­ne, at han skal ud af lø­bet

en po­si­ti­ve prø­ve er Aprø­ven - det vil si­ge den før­ste af slagsen. Pa­o­li­ni har mu­lig­hed for at få ta­get en B- prø­ve, og Ka­tusha vil af­hol­de sig fra at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re, før re­sul­ta­tet af b- prø­ven er kendt.

Luca Pa­o­li­ni er en af Ale­xan­der Kri­stof­fs løjt­nan­ter og højt værds­at­te hjæl­pe­ryt­te­re på Ka­tusha.

Se­ne­st vandt Luca Pa­o­li­ni det bel­gi­ske løb Gent- We­vel­gem i for­å­ret, og han har i man­ge år væ­ret en del af cy­kel­spor­ten. Den 38- åri­ge ita­li­e­ner har kørt for Ka­tusha si­den 2011, og i åre­ne for­in­den tør­ne­de han ud for hold som det nu­væ­ren­de Etixx- Qui­ck­Step og Ma­pei.

En dag før star­ten på årets Tour de Fran­ce gik snak­ken al­le­re­de om den før­ste mu­li­ge do­pings­ag, da Asta­na- ryt­te­ren Lars Boom ta­get med et for lavt ni­veau af cor­ti­sol. Det er ik­ke et be­vis på, at hol­læn­de­ren har dopet sig, men det kan væ­re år­sa­gen til den la­ve må­ling.

I ti­mer­ne ef­ter var der tvivl om, hvor­vidt Lars Boom kun­ne stille til start ved Tour de Fran­ce, for­di Asta­na er med­lem af MPCC - be­væ­gel­sen for en ren cy­kel­sport. Her for­by­der reg­ler­ne Boom at star­te.

Asta­na valg­te al­li­ge­vel at la­de Boom star­te, for­di UCIs reg­ler ik­ke for­by­der ryt­te­re at kø­re med et for lavt ni­veau af cor­ti­sol. Men kon­se­kven­sen af det ka­sak­hi­ske holds valg bli­ver for­ment­lig, at det bli- ver smidt ud af MPCC, uden at det dog nød­ven­dig­vis vil få store kon­se­kven­ser.

Hol­de­ne be­hø­ver ik­ke væ­re med i MPCC - det er fri­vil­ligt og mest af alt for sig­nal­vær­di­en.

Luca Pa­o­li­ni er te­stet po­si­tiv for ko­kain. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.