’ Hen­des til­gang var an­der­le­des’

BT - - SPORTEN - Lands­holds­spil­le­ren:

Det kom­mer ik­ke bag på RIK­KE FAUR­FELT, der er an­sat som jour­na­list i Dan­marks Ra­dio, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ble­vet en af ver­dens bed­ste da­mesing­le- spil­le­re.

» Vi mød­te hin­an­den før­ste gang på ten­nis­ba­nen ved et in­den­dørs- DM, da hun var 11 år og jeg dob­belt så gam­mel, « for­tæl­ler hun og til­fø­jer:

» Det er nemt at væ­re bag­klog. Men al­le­re­de den­gang kun­ne jeg se, at hun var no­get sær­ligt og vil­le bli­ve god. Hen­des til­gang til sporten var me­get an­der­le­des end de an­dres i hen­des år­gang. Selv om jeg den­gang spil­le­de på lands­hol­det, var hun på in­gen må­de yd­myg. Fra start til slut spil­le­de hun sin chan­ce og døm­te skar­pt, men ik­ke un­fair på linjer­ne. «

De før­ste par kam­pe mod Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt Rik­ke Faur­felt.

» Hun var jo ik­ke sær­lig høj, så det var for­holds­vis nemt at lob­be bol­de­ne over hen­de. Men da hun blev 13 år, var det hen­de, der be­sej­re­de mig i en hold­kamp, hvor jeg spil­le­de for KB og hun for Farum, « si­ger Rik­ke Faur­felt.

Hun har kun pæ­ne ting at si­ge om den un­ge ud­ga­ve af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

» Uden for ba­nen var hun me­get ta­len­de, glad, sød og smi­len­de. Selv om al­der­s­for­skel­len på os var stor, var hun én, man ik­ke kun­ne und­gå at kom­me i kon­takt og ha­ve det rart sam­men med, « si­ger Rik­ke Faur­felt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.