’ Hun tæ­ve­de mig med glæ­de’

BT - - SPORTEN -

MA­LOU EJDESGAARD ( tv. på fo­to) har kendt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, si­den hun var ni år.

» På ba­nen gik hun al­drig på kom­pro­mis med tin­ge­ne. Fak­tisk tæ­ve­de hun mig med glæ­de. Jeg hu­sker en­gang, at mi­ne for­æl­dre lo­ve­de, at jeg vil­le få en bam­se, hvis jeg ba­re kun­ne vin­de et en­kelt par­ti mod hen­de. Det over­hør­te Ca­ro­li­ne, og så fi gh­te­de hun end­nu me­re. Plud­se­lig var der et kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter me­re, hun skul­le for­hol­de sig til, og det el­ske­de hun, « si­ger Ma­lou Ejdesgaard og til­fø­jer:

» Men hun var ik­ke tar­ve­lig. Eft er vo­res kam­pe le­ge­de vi vi­de­re, som om in­tet var hændt. Der blev gri­net og la- vet mas­ser af skæg. Ca­ro­li­ne var og­så den­gang en bå­de sød og glad pi­ge. «

Ma­lou Ejdesgaard, der er et år æl­dre end Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, holdt som barn ad­skil­li­ge fe­ri­er sam­men med hen­des fa­mi­lie.

» De var ra­re at væ­re sam­men med. På fi ske­tu­re og i som­mer­hus, « si­ger Ma­lou Ejdesgaard, der kal­der den må­de, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is far, Piotr, op­dra­ge­de på, for hård.

» Så­dan tror jeg, at al­le ten­nis­fædre er. Men jeg vil ik­ke si­ge, at han var uret­fær­dig. Han gik ba­re me­re op i tin­ge­ne end de fl este, « si­ger Ma­lou Ejdesgaard, der i de se­ne­ste år har fun­ge­ret som Woz­ni­a­ck­is double­mak­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.