’ Hun stil­ler store krav’

BT - - SPORTEN - Be­hand­le­ren:

Oste­o­pa­ten TOR­BEN HERSBORG har haft plads i ’ Team Woz­ni­a­cki’ som be­hand­ler, de se­ne­ste seks år.

» Der er in­gen tvivl om, at hun stil­ler store krav til si­ne om­gi­vel­ser, men ik­ke de­sto min­dre er hun den, jeg al­ler­helst vil ar­bej­de med af mi­ne man­ge pa­tien­ter. Hun har en dej­lig må­de at væ­re på, « si­ger han.

I det he­le ta­get har Tor­ben Hersborg kun go­de ting at si­ge om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og hen­des fa­mi­lie.

» De er ver­dens sø­de­ste men­ne­sker og har ta­get mig med til ting og ste­der, jeg el­lers al­drig vil­le kom­me. Jeg kan hu­ske, at jeg en­gang delt­og i en mid­dag sam­men med dem i Mo­na­co. Piotr Woz­ni­a­cki er go­de ven­ner med Po­lens præ­si­dent. Så han var og­så med, og plud­se­lig an­be­fa­le­de de ham en af mi­ne be­hand­lin­ger. Der gik ik­ke man­ge mi­nut­ter, før jeg fi k lagt ham ned i re­stau­ran­ten og på­be­gynd­te en be­hand­ling. Det, syn­tes Ca­ro­li­ne, var sjovt, « si­ger Tor­ben Hersborg.

Han er ik­ke et se­kund i tvivl om, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på et tids­punkt får sin store drøm om at vin­de en Grand Slam- ti­tel op­fyldt:

» Jeg ken­der in­gen men­ne­sker, der er me­re må­l­ret­te­de end Ca­ro­li­ne. Så selv­føl­ge­lig kom­mer det til at ske. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.