’ Udansk’ op­dra­gel­se

BT - - SPORTEN -

CHRI­STI­AN VON BU­CHWALD er en af de dan­ske­re, der har fulgt og kendt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i længst tid. Fra si­de­li­ni­en så han med, når dat­te­ren Ida mød­te ’ lil­le Ca­ro­li­ne’ i barn­domsår­e­ne rundt om på de dan­ske ten­nis­ba­ner.

» Styr­ke­for­skel­len mel­lem dem var stor. Men mens Ida pri­mært spil­le­de for glæ­dens skyld, var ten­nis for Ca­ro­li­ne hårdt ar­bej­de, « si­ger Chri­sti­an von Bu­chwald og næv­ner et ek­sem­pel ved en DM- se­mi­fi na­le i U12- ræk­ken.

» Ida tab­te 0- 6, 1- 6 til hen­de. Jeg var pa­ve­stolt, for­di hun var ble­vet num­mer tre ved DM, hav­de vun­det et par­ti og og­så til­spil­let sig nog­le for­de­le mod Ca­ro­li­ne, hvis styr­ke­mæs­si­ge ni­veau på det tids­punkt var me­get opadsti­gen­de. Da Ca­ro­li­ne kom ud fra ba­nen, blev hun mod­ta­get af sin far ( Piotr Woz­ni­a­cki, red.), der i mod­sæt­ning til mig var hård i sin kri­tik: ’ Du tab­te i kam- pen 24 bol­de. Du skal la­ve 24 arm­bøj­nin­ger for­an Ida’. ’ Okay,’ tænk­te jeg: ’ Der er for­skel i at­ti­tu­de’. Og så la­ve­de hun for­an Ida de 24 arm­bøj­nin­ger. Ca­ro­li­ne gjor­de det med et smil og så ud til at tri­ves med den må­de, hun blev be­hand­let på. De, der blev mest ke­de af det, var i vir­ke­lig­he­den Ida og mig. Det er jo ik­ke en ca­deau, at en an­den straf­fes, for­di en har tabt nog­le bol­de mod min dat­ter, « si­ger Chri­sti­an von Bu­chwald og til­fø­jer:

» Her tænk­te jeg: Det er jo ik­ke dansk, det her. Men det er det, der skal til. Respekt for Pi­o­trs træ­nings­me­to­der, som han selv blev op­dra­get med, da Po­len en­gang var et luk­ket kom­mu­ni­stisk land. Men jeg kun­ne alt­så ik­ke selv ha­ve truk­ket den form for træ­ning, in­ten­si­tet, be­løn­ning og straf hen over min dat­ter. Som jeg ser det, er Ca­ro­li­ne et mi­ks mel­lem dansk livs­glæ­de og øst­eu­ro­pæ­isk ar­bejds­om­hed. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.