’ Hun ar­bej­der sten­hårdt’

BT - - SPORTEN -

JO­HN TO­BI­AS, der le­der det ame­ri­kan­ske sport­s­ma­na­ge­ment- fi rma La­gardère Un­li­mi­teds ten­nis­di­vi­sion, blev rå­d­gi­ver for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i 2005.

» Jeg hav­de i USA hørt ryg­ter om, hvor stort et ta­lent hun be­sad. Så un­der French Opens ju­ni­or- tur­ne­ring tog jeg en snak med hen­de og fa­mi­li­en om et frem­ti­digt sam­ar­bej­de. Sam­ta­len faldt po­si­tivt ud, og hel­dig­vis ar- bej­der jeg sta­dig sam­men med hen­de, « for­tæl­ler han.

Det har han ik­ke fortr­udt.

» Hun ar­bej­der sten­hårdt på træ­nings­ba­nen, og jeg ken­der ik­ke no­gen sport­s­stjer­ner, der er så de­di­ke­ret til sit sponsor­ar­bej­de som hen­de. Hun me­ner, at man skal yde for at kun­ne ny­de. Der­for le­ver hun al­tid fuldt ud op til de aft aler, hun ind­går, « si­ger Jo­hn To­bi­as

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.