Én sæ­son ad gan­gen

Med si­ne 25 år er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en af de mest er­far­ne på WTA Tou­ren, og hun har al­le­re­de tænkt på li­vet eft er ten­niskar­ri­e­ren

BT - - SPORTEN - FREM­TIDS­PLA­NER Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Hvor man­ge år kan ten­ni­s­in­ter­es­se­re­de dan­ske­re for­ven­te, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fort­sat spil­le med om de store tit­ler?

Spør­ger man hen­des ame­ri­kan­ske rå­d­gi­ver, Jo­hn To­bi­as, er sva­ret ’ mel­lem fem og syv år’. Selv er hun i tvivl om, hvor læn­ge mo­ti­va­tio­nen ræk­ker til at fa­re jord­klo­den rundt for at slå til den run­de, gu­le bold. For et par år si­den, mens hun sta­dig dan­ne­de par med gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy, sag­de hun, at hun vil­le væ­re ung mor og at hun næp­pe var med læn­ge­re end til hun fyl­der 27- 28 år.

Un­der det­te års Wim­b­ledon- tur­ne­ring, hvor hun i fj er­de run­de tab­te til det span­ske stor­ta­lent Gar­biñe Mu­guruza, lød sva­ret dog så­le­des:

» Jeg ta­ger én sæ­son ad gan­gen. Næ­ste år er der OL i Rio. Her vil jeg rig­tig ger­ne re­præ­sen­te­re Dan­mark. Men jeg spil­ler kun med på WTA Tou­ren så læn­ge jeg har lyst. «

Vil ik­ke væ­re træ­ner

In­den hun læg­ger ketsje­ren på hyl­den, har hun ét stort mål. At vin­de en Grand Slam­ti­tel.

» Hver gang jeg stil­ler op i en af de fi re store tur­ne­rin­ger i Mel­bour­ne, Pa­ris, Lon­don og New York, sig­ter jeg højt. To gan­ge har jeg væ­ret i US Open- fi na­len. Så man kan da ik­ke si­ge, at jeg ik­ke har væ­ret tæt på. Men skul­le det glip­pe, er det ik­ke no­get, jeg vil ærg­re mig over. Jeg er stolt af det, jeg al­le­re­de har op­nå­et. In­gen kan for ek­sem­pel ta­ge fra mig, at jeg i 67 uger har lig­get num­mer et på ver­dens­rang­li­sten, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der har pla­ner­ne eft er sin pen­sio­ne­ring som prof- ten­nis­spil­ler klar.

» Når jeg er fær­dig med at spil­le, er det helt slut med ten­nis. Man kom­mer hver­ken til at se mig som træ­ner el­ler kom­men­ta­tor, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

I ste­det har hun pla­ner om at få en stor fa­mi­lie og byg­ge sit eget hus op fra grun­den.

» Jeg in­ter­es­se­rer mig me­get for in­dret­ning og ar­ki­tek­tur, og har al­le­re­de la­vet de før­ste skit­ser til min frem­ti­di­ge bo­lig. Men det kan jo ik­ke fyl­de he­le mit liv. Så må­ske en­der det med, at jeg bli­ver vært på et tv- pro­gram el­ler for­sø­ger mig som sku­e­spil­ler. Det kun­ne da væ­re sjovt at prø­ve, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Sid­ste eft er­år løb hun New York Ma­rat­hon. Det har hun dog in­gen pla­ner om at gø­re igen al­le­re­de i år.

» Men jeg kom­mer helt sik­kert til at lø­be et par ma­ra­ton­løb me­re. Her­u­d­over kun­ne jeg og­så godt tæn­ke mig at gen­nem­fø­re en Iron­man i tri­at­lon, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.