EM- vej­en er ble­vet læn­ge­re

Ny dro­ne- dom gør Dan­marks EM- vej gift ig

BT - - SPORTEN - DOM OM­STØDT Sø­ren Paaske, Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg, Emil Broo Holm spa@ sporten. dk, joko@ sporten. dk Fo­to: AFP

Der var stor tro på dansk EM- kva­li­fi ka­tion eft er sej­ren over Ser­bi­en i ju­ni. Men i går faldt der en bom­be i Dan­marks pul­je. En af­gø­rel­se i den så­kald­te dro­ne- sag gør nu Dan­marks vej til EM i Frankrig no­get van­ske­li­ge­re.

Den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS, smed i går et chok ind i den dan­ske EMkva­li­fi ka­tions­pul­je, da dom­sto­len til­del­te Albanien sej­ren i den så­kald­te dro­ne­kamp mod Ser­bi­en i eft er­å­ret.

Der­med er Albanien kraf­tigt in­de i spil­let om bå­de før­ste og an­den­plad­sen i pulj­en.

Den om­s­tid­te kamp mel­lem de to lan­de blev ok­to­ber sid­ste år afb rudt, da en dro­ne fl øj ind over ba­nen med et al­bansk fl ag. Det skab­te ka­os bå­de på og uden for ba­nen, så kam­pen ik­ke kun­ne fort­sæt­tes.

I før­ste om­gang blev Ser­bi­en til­delt sej­ren med cif­re­ne 3- 0, mens de sam­ti­digt fi k fra­truk­ket tre po­int grun­det uro­lig­he­der eft er­føl­gen­de.

Men det blev alt­så om­gjort i går til al­bansk for­del - en af­gø­rel­sen der brin­ger Albanien på 10 po­int li­ge­som Dan­mark – og al­ba­ner­ne har end­da en kamp i bag­hån­den.

Sport­spo­li­tik og lob­byis­me

Det er en al­vor­lig streg i reg­nin­gen for Dan­mark, som kan se frem til en skæb­ne­kamp mod Albanien i Par­ken 4. sep­tem­ber. Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen vur­de­rer da og­så, at vej­en mod EM i Frankrig næ­ste som­mer nu ser me­get kring­let ud .

» Vi kan sta­dig selv af­gø­re det, men jeg er me­get ufor­stå­en­de over af­gø­rel­sen, for det gik os imod i 2007 ( da Dan­mark blev ta­ber­dømt i en EMkval­kamp mod Sve­ri­ge, red.). Men så­dan er si­tu­a­tio­nen nu. Der er ik­ke no­get at gø­re ved det. Det er sport­spo­li­tik og lob­byis­me, og vi kan ik­ke gø­re no­get nu. Jeg for­står ik­ke be­slut­nin­gen, « si­ger Mor­ten Ol­sen til Tips­bla­det.

» Det er ble­vet me­get svæ­re­re nu. Det må vi væ­re re­a­li­sti­ske at si­ge. Men vi kan selv af­gø­re det, og vi skal vin­de over Albanien på hjem­me­ba­ne. Men vi har og­så to kam­pe yder­li­ge­re - en mod Portu­gal og en mod Ar­me­ni­en. Det er ble­vet svæ­re­re at kom­me til EM, og det er ær­ger­ligt, « fort­sæt­ter Ol­sen.

En lo­gisk kon­se­kvens

Af­gø­rel­sen kom­mer dog ik­ke bag på den tid­li­ge­re ge­ne­rel­se­kre­tær i DBU og næst­for­mand i UEFAs di­sci­pli­nærko­mité Jim Stjerne Hansen.

Mens land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen ryster på ho­ve­d­et, så me­ner Jim Stjerne Hansen ik­ke, at der som så­dan er no­get at væ­re util­freds over.

» Den be­slut­ning, UEFA traf var helt spe­ci­el. Det er før­ste gang UEFAs di­sci­pli­næ­rin­stan­ser har fo­re­ta­get en af­gø­rel­se, som gjor­de, at in­gen fi k po­int. Men jeg vil si­ge, at det ik­ke er over­ra­sken­de, at CAS nu kom­mer med en an­den be­slut­ning. Det er jo ik­ke ual­min­de­ligt, at dem, som ik­ke kan sør­ge for sik­ker­he­den ( i det­te til­fæl­de de ser­bi­ske vær­ter i kam­pen, red.), bli­ver ta­ber­dømt. Det har vi jo set før, « si­ger Jim Stjerne Hansen, der gør op­mærk­som på, at det blot er hans ge­ne­rel­le be­tragt­nin­ger, som han har dan­net sig på bag­grund af de er­fa­rin­ger han har gjort sig i UEFAs di­sci­pli­nær­ud­valg, eft er­som han ik­ke selv har del­ta­get i de kon­kre­te for­hand­lin­ger om sa­gens af­gø­rel­se.

Num­mer et og to i grup­pen går di­rek­te til EM- slut­run­den næ­ste som­mer i Frankrig, det sam­me gør den bed­ste af de ot­te tre’ere, mens de re­ste­ren­de tred­je­plad­ser skal spil­le playoff .

En af­gø­rel­se i den så­kald­te dro­ne- sag gør nu Dan­marks vej til EM i Frankrig no­get van­ske­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.