EM- chan­cen er nu 50/ 50

BT - - SPORTEN -

DET SKUL­LE HA­VE væ­ret en søvn­dys­sen­de fre­dag midt i juli for Mor­ten Ol­sen og det dan­ske lands­hold. En af dem, hvor land­stræ­ne­ren bur­de ro­de i et par be­de og må­ske end­da ta­ge en tur i det bel­gi­ske svar på Plan­to­ra­ma med trai­le­ren spændt på bi­len.

Men så­dan blev det ik­ke. En af­gø­rel­se fra den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS, vend­te op og ned på Ol­sens dag – og Dan­marks vej til EM i Frankrig næ­ste år.

Stik imod UEFAs af­gø­rel­se, er Albanien ble­vet vin­der­dømt af den fa­mø­se dro­ne- kamp i Ser­bi­en i ok­to­ber sid­ste år. Fra tid­li­ge­re at ha­ve væ­ret kam­pens ta­ber, hed­der det med ét plus tre po­int og seks mål i målsco­re for den lil­le Bal­kan- na­tion.

Al­ba­ner­ne har nu 10 po­int for fi re kam­pe. Dan­mark står på sam­me po­int­tal – men for en kamp me­re. OM AF­GØ­REL­SEN FRA CAS er kor­rekt, har jeg ik­ke ind­sig­ten til at vur­de­re på kva­li­fi ce­ret vis. Men dom­sto­len har ik­ke fun­det be­vi­ser for, at al­ba­ner­ne trod­se­de dom­me­ren i kam­pen mod ser­ber­ne ved at næg­te at spil­le vi­de­re. Det var el­lers på den­ne bag­grund, al­ba­ner­ne i før­ste om­gang blev ta­ber­dømt i eft er­døn­nin­ger­ne på et op­gør, hvor bå­de ser­bi­ske til­sku­e­re og end­da sik­ker­heds­vag­ter jag­te­de de al­ban­ske spil­le­re og le­de­re rundt på ba­nen med mord i øj­ne­ne.

Mor­ten Ol­sen kal­der dom­men lob­byis­me og po­li­tik. Det er store ord, der kan væ­re far­vet en smu­le af ærg­rel­se. Må­ske er dom­men i vir­ke­lig­he­den ba­re et tegn på sund for­nuft . Det er svært at gen­nem­skue. TILBAGE STÅR DET fak­tum, at dén EM- vej, der for Dan­marks ved­kom­men­de var så over­kom­me­lig, plud­se­lig er bro­lagt med van­ske­lig­he­der. El­ler sagt på en an­den må­de. Albanien står i vej­en.

Tors­dag aft en var Dan­mark så godt som til EM. I går for­mid­dag var chan­cen plud­se­lig 50/ 50. En sejr over Albanien i Par­ken til sep­tem­ber er med ét ik­ke mo­men­tet, der sen­der de rød- hvi­de til Frankrig. Det er nu en kni­ven- for- stru­ben- kamp, som Ol­sens mand­skab skal vin­de, hvis den di­rek­te vej til Frankrig skal væ­re ba­re no­gen­lun­de far­bar.

Sej­rer Dan­mark ik­ke 4. sep­tem­ber i Par­ken, er der sta­dig mu­lig­he­der for en EM- plads. An­den­plad­sen i kva­li­fi - ka­tions­grup­pen vil væ­re svær at få øje på – men ik­ke væk. Sam­ti­dig er tred­je­plad­sen lig med en playoff - kamp.

Men den­ne dag i juli – præ­cis et år før EM- fi na­len spil­les i Pa­ris – var et stort slag for det dan­ske lands­holds mu­lig­he­der for at dan­se med til næ­ste års helt store fod­bold­fest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.