Over­springs­hand­lin­ger

BT - - INDHOLD -

Jeg har igen­nem gym­na­si­et og uni­ver­si­te­tet helt kon­se­kvent la­vet al­le op­ga­ver i sid­ste øje­blik. Jeg var al­tid møg­mis­un­de­lig på de pi­ger, som med sir­lig hånd­skrift skrev de­res op­ga­ver

FØR tid – i GOD tid. Jeg der­i­mod sad nat­ten op til de­ad­li­ne og ban­de­de over igen at væ­re for sent på den. Og hvor­for... tjah der skul­le jo ses tv- se­ri­er, drik­kes kaff e, spi­ses, ryd­des op i ska­bet, spi­ses igen, lø­bes en tur, ses tv og li­sten fort­sæt­ter. Alt­sam­men dår­li­ge und­skyld­nin­ger for at sæt­te sig ned og skri­ve. Men er det egent­lig så dår­ligt med lidt svin­ke­æ­re­in­der? I den­ne uges klum­me gør Chri­sti­na Sederqvist op med over­springs­hand­lin­ger­nes dår­li­ge ry. For må­ske har de en vig­tig funk­tion. Stjer­ne­kok­ken Was­sim Hal­lal sprin­ger ik­ke over no­get. Han knok­ler kon­stant for at bli­ve bed­re og få den næ­ste Mi­che­lin- stjerne. Læs in­ter­viewet og få sva­ret på, hvor­for det er vig­tigt for ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.