Tag­fat og blin­de­buk er sundt for bør­ne­ne

IPad’en kri­ti­se­res for at dræ­be leg og hol­de bør­ne­ne in­den­for. Men ny dansk app op­for­drer til leg

BT - - SUNDHED - Af Tho­mas Con­rad­sen

tco@ ber­ling­s­ke. dk

Hek­si­ste­rer og er po­pu­læ­re blandt de yng­ste ge­ne­ra­tio­ner, er der en na­tur­lig for­kla­ring på, me­ner Hans Hen­rik Knoop, som er lek­tor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og har for­sket i leg, læ­ring og kre­a­ti­vi­tet i man­ge år. » Nog­le le­ge er næ­sten per­fek­te må­der at læ­re det vig­tig­ste i li­vet på. Per­son­li­ge og so­ci­a­le kom­pe­ten­cer til­eg­nes ek­stremt ef­fek­tivt un­der leg. Og det sker på må­der, så ly­sten til fort­sat at bli­ve klogere be­va­res in­takt. Der­for er en mas­se le­ge uop­s­li­de­li­ge suc­ce­ser, « si­ger Hans Hen­rik Knoop.

Und­gå at bli­ve fan­get

» Gen­nem mil­li­o­ner af år har vor over­le­vel­se for ek­sem­pel væ­ret be­tin­get af, at vi kun­ne und­gå at bli­ve fan­get af rov­dyr, så når » tag- fat- le­ge « øje­blik­ke­ligt får folk til at gri­ne og lø­be og sø­ge flugt­ve­je – ja, så er det for­di he­le krop­pen, in­klu­siv psy­ken, er pro­gram­me­ret til for­dy­bel­se i den­ne form for ak­ti­vi­tet, « si­ger lek­to­ren.

Men man må ik­ke la­de tek­no­lo­gi­en over­ta­ge kre­a­ti­vi­te­ten, me­ner han.

» App’en fungerer i prin­cip­pet blot som et ek­ster­nt idéka­ta­log, som man kan la­de sig in­spi­re­re af. Men det er klart, at app’en nø­digt skul­le med­fø­re, at man selv hol­der op med at tæn­ke, fan­ta­se­re og fin­de på. Hvis det sker, blo­ke­rer det bå­de for vor kre­a­ti­vi­tet og glæden ved at le­ge. Og så vil bør­ne­ne hur­tigt mi­ste in­teres­sen, « si­ger Hans Hen­rik Knoop.

Leg er sundt

At le­ge hand­ler dog ik­ke kun om at ud­vik­le psy­ken hos bør­ne­ne. Rent fy­sisk er be­væ­gel­se og leg sær­de­les vig­tigt, si­ger cand. sci­ent. i Idræt og Hu­man Fy­si­o­lo­gi, Pe­ter Gjern­d­rup Aa­gaard. Og til det for­mål fungerer de klas­si­ske le­ge sta­dig upå­kla­ge­ligt.

» Hvis ik­ke børn tid­ligt i li­vet op­le­ver glæden ved at væ­re fy­sisk i gang gen­nem ak­tiv leg, be­væ­gel­se og sans­ning, kan de bli­ve mo­to­risk usik­re. Det kan fø­re til, at de mi­ster ly­sten til at be­væ­ge sig, hvil­ket har en lang ræk­ke ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for sund­he­den, « for­kla­rer Aa­gaard, der til dag­lig ar­bej­der for Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se.

» Fy­sisk ak­ti­ve børn er sun­de på man­ge om­rå­der. De har of­te et bed­re selv­værd, en stør­re selv­til­lid, fle­re so­ci­a­le re­la­tio­ner og fø­ler sig min­dre en­som­me i for­hold til fy­sisk inak­ti­ve børn, « si­ger Pe­ter Gjern­d­rup Aa­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.