Giv din krop en ak­tiv fe­rie

BT - - KLUMME -

Rig­tig man­ge ta­ger på i de­res fe­rie, og mon ik­ke det er en kom­bi­na­tion af, at alt for lav fy­sisk ak­ti­vi­tet og stør­re og fle­re us­un­de må­l­ti­der sæt­ter dags­or­de­nen?

Na­tur­lig­vis skal vi hyg­ge os i ferien, men det be­ty­der jo ik­ke, at vi skal la­de stå til. Det, krop­pen jo re­elt har brug for, er at op­byg­ge sig selv i ferien og ik­ke ned­bry­de sig selv med us­und mad og nul mo­tion. Din krop har na­tur­lig­vis og­så brug for hvi­le, når du har fe­rie - men det gæl­der om at fin­de en god ba­lan­ce mel­lem hvi­le og sund ak­ti­vi­tet.

Snig mo­tio­nen ind

Og hel­dig­vis er der da og­så en mas­se ting, du kan gø­re i ferien, uden, at det går ud over hyg­gen og af­slap­nin­gen.

Er I i som­mer­hus, kan du f. eks. til­by­de at væ­re den, der hen­ter mor­gen­mad hos køb­man­den, må­ske kan du cyk­le el­ler lø­be/ lun­te af sted og hjem igen.

Den dag­li­ge ba­de­tur på stran­den kan du må­ske sup­ple­re med, at du svøm­mer langs med stran­den og sæt­ter nog­le mål for dig selv. Må­ske skal du svøm­me mindst 10 mi­nut­ter om da­gen he­le ugen - el­ler hvad med at øge lidt hver dag, så du den sid­ste dag svøm­mer 20 mi­nut­ter el­ler me­re. Du kan sag­tens læg­ge blidt ud og svøm­me et par hund­re­de me­ter den før­ste dag - det er fak­tisk ret langt, hvis man ik­ke er vant til at svøm­me.

Fe­rie be­ty­der for de fle­ste og­så pe­ri­o­der, hvor I fak­tisk ik­ke la­ver ret me­get. Hvor­for ik­ke bru­ge 2 x 30 mi­nut­ter om da­gen på at ’ træ­ne’ lidt i skyg­gen?

Hvis du rig­tig vil for­bræn­de kal­o­ri­er, kan du ta­ge en lø­be­tur på stran­den - det tun­ge sand be­ty­der, at du der vil for­bræn­de me­re, end hvis du lø­ber på en plan sti. Du kan og­så ta­ge et par fyld­te vand­fla­sker med som en slags hånd­væg­te, da den ek­stra vægt og­så vil på­vir­ke din for­bræn­ding. Fla­sker­ne med sand el­ler vand.

Er der en ba­de­bro, kan du bru­ge den til at træ­ne styr­ke og ud­hol­den­hed ved at bru­ge din egen kro­p­svægt som vægt.

Leg på stran­den sam­men med di­ne børn. Uan­set om I spil­ler bea­ch­vol­ley, rundbold, fod­bold, fris­bee el­ler tum­ler i van­det med en bold, for­bræn­der du mas­ser af kal­o­ri­er sam­men­lig­net med, hvis du lig­ger og læ­ser i so­len - og leg er og­så af­slap­pen­de for sjæ­len.

Lav en fæl­les ud­flugt, hvor ak­ti­vi­tet er i fo­kus. Lav et ori­en­te­rings­løb, hvor al­le kan væ­re med, el­ler lav en spæn­den­de gå­tur i sko­ven med op­ga­ver til al­le, der kræ­ver, at de ud­for­drer sig selv med en sports­gren.

Du kan og­så bru­ge ferien til at af­prø­ve nye for­mer for mo­tion. Det er i ferien du har tid til at få in­struk­tion og læ­re nyt. Hvad med ten­nis, sur­fing, mo­un­tain­bi­ke el­ler f. eks. yoga. Må­ske går du hen og bli­ver så glad for det, at du fort­sæt­ter ef­ter ferien.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.