’ Et vel­sig­net barn’

BT - - BØGER -

• » Det er for­tæl­lin­gen om tre voks­ne halv­sø­stre, der be­slut­ter sig for at mø­des med de­res far – en pa­tri­ark, der bor på den ø, hvor de er vok­set op. Det mest in­ter­es­san­te ved bo­gen er det me­get fyl­di­ge bør­ne­spor. På ut­ro­lig smuk vis bli­ver de in­ter­ne for­hold mel­lem bør­ne­ne skil­dret. Det er kri­ser og sam­men­stød, som of­te er usyn­li­ge for de voks­ne. Jeg har hørt man­ge si­ge, at de sy­nes, at bo­gen er hård, for­di den og­så skil­drer bør­ne­nes ond­skab, men spørgs­må­let er, om ik­ke bar­ne­li­vet på man­ge må­der er langt me­re ondt, end vi hu­sker det. « • » Den hand­ler om en ung kvin­de, der er et sted i sit liv, hvor hun dels er me­get skrø­be­lig dels me­get stærk og sø­gen­de. Det er ik­ke en ung­doms­ro­man, men den er skre­vet med en me­get ung og me­get hek­tisk stem­me, der træk­ker læ­se­ren gen­nem et liv med ud­dan­nel­se, ven­ner og fe­ster i over­dri­ve. For­tæl­leren li­der af angst, og som læ­ser er man ik­ke helt klar over, om det er en pa­to­lo­gisk angst el­ler en me­re ge­ne­rel ung­domsangst, som må­ske ud­sprin­ger af, at man i vo­res sam­fund me­get tid­ligt skal vi­de, hvad man vil med sit liv. For mig skil­drer ro­ma­nen blandt an­det det nu og her, der er fyldt af ind­tryk, men­ne­sker og for­hold, som skal væ­re med til at for­me et­hvert ungt men­ne­skes liv. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.