’ Til­giv mig’

BT - - BØGER -

• Bo­gen er skre­vet af fod­bold­træ­ne­ren Erik Ras­mus­sen og hand­ler bå­de om hans egen derou­te og om at væ­re træ­ner. For så­dan en som mig, der in­tet ved om fod­bold og ik­ke in­ter­es­se­rer sig for fod­bold, er det in­ter­es­sant at mø­de et men­ne­ske, hvis he­le liv er så an­der­le­des end mit eget. Det er sjovt at se til­væ­rel­sen gen­nem hans øj­ne, og man kan sag­tens læ­se bo­gen, selv­om man ik­ke er fod­bol­din­ter­es­se­ret. « • » Hen­rik Nord­brandt er fan­ta­stisk, og i mi­ne øj­ne er han vo­res bed­ste nu­le­ven­de dig­ter – han kom­mer i hvert fald ind på en delt før­ste­plads med Sø­ren Ulrik Thom­sen. Han la­ver nog­le vir­ke­lig go­de og ram­men­de dig­te, som bå­de er let­te at kom­me ind i og ful­de af un­der­fun­di­ge billeder på, hvad det he­le hand­ler om. I en tid, hvor så me­get dre­jer sig om om, hvad man skal bru­ge, for­stå og kun­ne for at kom­me vi­de­re, er dig­te jo no­get håb­løst gam­mel­dags no­get. Det fø­rer ik­ke rig­tig til no­get at læ­se dig­te, og net­op der­for sy­nes jeg, at man skal gø­re det en­gang imel­lem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.