’ Lyk­ke- Per’

BT - - BØGER -

• » Det er jo en ro­man, som be­skri­ver in­di­vi­dets dan­nel­se. Vi føl­ger en per­sons rej­se ind i sig selv, men og­så ind i de må­der, som det selv pla­ce­rer sig i ver­den på. Det er en lang, lang, lang sø­gen mod me­nin­gen med ho­ved­per­so­nens liv og den iden­ti­tet, som pas­ser ham. Det tragi­ske i for­tæl­lin­gen er, at Lyk­ke- Per en­der et sted, hvor han er ale­ne, for­di det er der, hvor han bedst kan væ­re. Han for­mår ik­ke at ind­gå på li­ge fod i de re­la­tio­ner, som han en­ga­ge­rer sig i un­der­vejs . « dom­men er for­ment­lig den mest vold­som­me livs­fa­se, hvor per­son­lig­he­den og iden­ti­te­ten bli­ver etab­le­ret. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.