Je­an­ne Fairy

BT - - 180° -

• 48 år og bor i Gentofte. • Hun har i 20 år væ­ret selv­stæn­dig psy­ko­te­ra­pe­ut og ar­bej­der blandt an­det med trau­me- og chok­be­ar­bejd­ning, som hun har ef­ter­ud­dan­net sig i. • Sid­ste år ud­kom hen­des bog ’ Kro­nisk ramt’ på Muus­manns For­lag. • Bo­gen er ble­vet til på bag­grund af en ri­deu­lyk­ke, hun var ud­sat for for seks år si­den. Her fik hun blandt an­det post com­mo­tio syn­drom, som er en li­del­se, hvor man får lang­va­ri­ge mén ef­ter en hjer­ne­rystel­se. • Je­an­ne Fairy hol­der fored­rag om at væ­re kro­nisk ramt. Hun har des­u­den sta­dig he­st.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.