Træn din krop ned i gear

Fe­ri­e­tid er af­slap­nings­tid. Med det­te pro­gram kan du bli­ve stress- og smer­te­fri i ferien

BT - - KROP I BALANCE -

Juli må­ned er for man­ge af­slut­nin­gen på et pænt hek­tisk år, hvor de fle­ste træn­ger til at kom­me helt ned i gear. Det be­ty­der ik­ke, at du skal la­de krop­pen stå til – men jeg vil hel­ler ik­ke an­be­fa­le dig at ka­ste dig ud i et am­bi­tiøst træ­nings­pro­jekt. Det er livs­nød­ven­digt at kom­me ned i gear og få ro på ner­ve­sy­ste­met i ferien – og det får du her helt hånd­gri­be­lig fy­sisk hjælp til.

Pro­gram­met er de­sig­net til at sør­ge for, at du re­pa­re­rer din krop og gør den stress- og smer­te­fri – så du sam­ti­dig med god samvit­tig­hed kan ny­de al­le de dej­li­ge ting ferien har at by­de på, uden at din krop svul­mer op, når au­gust ban­ker på dø­ren. Du kan alt­så bru­ge det­te træ­nings­pro­gram som et nød­ven­digt re­gel­mæs­sigt af­bræk fra din el­lers hår­de træ­ning, så din krop får lov til at re­sti­tu­e­re og kom­me i bed­re hor­monel ba­lan­ce og re­pa­re­re små­ska­der og ska­van­ker.

Du kan og­så bru­ge det som en blid op­start, hvis du ik­ke har væ­ret fy­sisk ak­tiv læn­ge, så du re­ka­li­bre­rer din mo­to­rik og kro­ps­be­vidst­hed og kom­mer godt fra start uden at bræn­de ud for hur­tigt el­ler ska­de dig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.