’ Jeg ser næ­sten al­drig sport på tv’

TV2s Tour de Fran­ce- eks­pert Den­nis Rit­ter over­ra­sker

BT - - BOG- FIX - Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i

Fo­to Si­mon Læs­søe end 25 år med Tour de Fran­ce som dansk som­mertv. Bo­gen skal ud­kom­me næ­ste som­mer – for­hå­bent­lig. « » Jeg har nostal­gi- trip med Si­mon & Gar­fun­kels gam­le li­ve- al­bum ’ Con­cert in Cen­tral Park’. Og så har jeg li­ge genop­da­get det gam­le U2 fra min ung­dom. Me­ner sta­dig at ’ Ach­tung Ba­by’ er det bed­ste al­bum, der er la­vet no­gen­sin­de. « » Jeg er me­get al­si­dig og la­der mig på­vir­ke af sinds­stem­nin­ger. Det kan væ­re Mozart om ons­da­gen og Me­tal­li­ca om tors­da­gen – bog­sta­ve­ligt talt. Men vi kom­mer ik­ke udenom mit for­hold til TV- 2 og St­ef­fen Brandts san­ge. St­ef­fen Brandt skrev lydspo­ret til min ung­dom – og han har ik­ke skre­vet det fær­digt end­nu. « » Det er så læn­ge si­den, at jeg ik­ke kan hu­ske det! Jo, jeg var til pre­mi­e­ren på den dan­ske film ’ 9. april’ med Pi­lou As­bæk. Den gik ind un­der hu­den på mig. Den for­tal­te hi­sto­ri­en nøg­ter­nt uden at ma­le hel­te- po­rtræt­ter. Det kun­ne jeg godt li­de. « » Det er helt klart ’ All The Presi­dents Men’ med Ro­bert Red­ford og Dustin Hof­f­man i rol­ler­ne som Bob Woodward og Carl Bernste­in, de to jour­na­li­ster, der be­gyn­der med at dæk­ke en hi­sto­rie om et ba­nalt ind­brud og en­der med at få Ri­chard Nixon til at for­la­de Det Hvi­de Hus før tid. Jeg el­sker den. «

» TV- 2 i Ve­ga i for­å­ret. Som al­tid en for­nø­jel­se. « » Der må jeg nok svig­te St­ef­fen Brandt og TV- 2, som el­lers har le­ve­ret man­ge go­de kon­cer­ter, og si­ge U2 på Gentofte Sta­dion den 27. juli 1993. « » Nyhe­der, nyhe­der og at­ter nyhe­der. Det ly­der må­ske ke­de­ligt, men så­dan er det. Jeg ta­ger al­le de ’ store’ ud­sen­del­ser på beg­ge ka­na­ler. Og så prø­ver jeg at se de cy­kel­løb, vi ik­ke selv sen­der. Der­u­d­over ser jeg al­tid ’ Ham­mer­slag’ og ’ Ken­der du Ty­pen’. « » Det ly­der sik­kert mær­ke­ligt, men jeg ser næ­sten ik­ke sport. Og så ser jeg ik­ke ame­ri­kan­ske bo­lig­pro­gram­mer, med gæ­ster der tu­der og vær­ter, der rå­ber me­get højt. Des­u­den er jeg som den vel nok ene­ste ik­ke kom­met i gang med Net­flix. «

We­e­kend - 11.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.