Tøm­mer­mænd kom­mer ik­ke af al­ko­hol

BT - - KORT NYT - Af Sul­tan Sa­hin

Det er ik­ke mæng­den af al­ko­hol, der be­stem­mer, hvor man­ge tøm­mer­mænd du får da­gen der­på, men en­zy­mer og ge­ner. Iføl­ge pro­fes­sor i ge­ne­tisk epi­de­mo­lo­gi på Kings Col­le­ge i Lon­don, Tim Spector, er det me­get mu­ligt, at to per­so­ner, der drik­ker li­ge me­get al­ko­hol, re­a­ge­rer for­skel­ligt. Sa­gen er nem­lig den, at når vi har druk­ket al­ko­hol, er der nog­le en­zy­mer i vo­res krop, der be­gyn­der at om­dan­ne al­ko­ho­len til det gift ige stof ace­tal­de­hyd, der er skyld i, at vi får det dår­ligt, skri­ver pro­fes­soren i en ar­ti­kel i The Gu­ar­di­an. Og jo læn­ge­re tid, det gift ige stof er i krop­pen, jo læn­ge­re tid må du og din le­ver dø­je med symptomerne for tøm­mer­mænd. Men der er hjælp at hen­te fra an­dre en­zy­mer i krop­pen.

Dis­se an­dre en­zy­mer har nem­lig til op­ga­ve at ned­bry­de ace­tal­de­hy­den, men for­di mæng­den af de ’ go­de’ en­zy­mer er for­skel­lig fra per­son til per­son, kan vi op­le­ve symptomerne for tøm­mer­mænd for­skel­ligt. Ge­ne­tik­ken spil­ler og­så en stor rolle, når det dre­jer sig om, hvor me­get af det gift ige stof ace­tal­de­hyd en per­son kan pro­du­ce­re, og hvor hur­tigt man kan kom­me af med den igen, for­kla­rer pro­fes­sor Tim Spector.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.