Det får du ud af fe­rie- pro­gram­met

BT - - KROP I BALANCE -

Kor­te træ­nings­pas ba­lan­ce­rer di­ne ap­pe­ti­tre­gu­le­ren­de hor­moner, så du bed­re kan mær­ke, hvad du har brug for og hvor me­get.

Øvel­ser­ne gør, at du be­væ­ger dig me­re al­si­digt, så du bli­ver smi­di­ge­re og slip­per for kro­ni­ske ska­van­ker.

Den al­si­di­ge be­væ­gel­se sik­rer dig og­så bed­re lym­fe­gen­nem­strøm­ning, så du kan kom­me af med væ­ske­op­hob­nin­ger og hjæl­pe din for­dø­jel­se.

Øvel­ser­ne vil få ak­ti­ve­ret mus­k­ler, du ik­ke vid­ste, du hav­de – så du får en stør­re træ­nings­ef­fekt og bli­ver bed­re til an­dre ak­ti­vi­te­ter.

Du kan glæ­de dig til:

Me­re over­skud Bed­re ap­pe­ti­tre­gu­le­ring Min­dre væ­ske i krop­pen Smerte­lin­dring Hø­je­re for­bræn­ding Stær­ke­re im­mun­for­svar Gla­de­re hu­mør Skar­pe­re hjer­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.