DEN­NE UGES BØ­GER

BT - - BOG- FIX -

For kvin­der – og mænd

Ud­gangs­punk­tet er kvin­der­nes kamp for bor­ger­ret­tig­he­der, den­gang for 100 år si­den, da dan­ske kvin­der fik val­gret. Må­let er at ru­ste kvin­der og mænd til dis­kus­sio­ner om li­ge­stil­ling ved at ’ gi­ve de nød­ven­di­ge fa­cts og ar­gu­men­ter’. Gre­te­li­se Holms ’ Hånd­bog for fe­mi­ni­ster’ nu i en op­da­te­ret ud­ga­ve i an­led­ning af 100- års- ju­bilæ­et. Lind­hardt & Ring­hof, 208 si­der, 249,95 kro­ner.

En rig­tig per­son

In­de i ’ In­den i mig ... og i de an­dre’ er der for­skel­li­ge børn, der op­le­ver for­skel­li­ge ting. Det, de op­le­ver, mær­ker de in­de­ni. For­må­let med bo­gen er at vi­se, hvor­dan børn får de bed­ste mu­lig­he­der for at læ­re, hvad det vil si­ge at væ­re en per­son med rig­ti­ge fø­lel­ser. Bo­gen er skre­vet af so­ci­al­rå­d­gi­ver og psy­ko­te­ra­pe­ut, Ka­ren Gli­strup. Pia Ol­sen har il­lu­stre­ret. Gyl­den­dal, 64 si­der, 229,95 kro­ner.

For­stå Kaf­ka

Franz Kaf­kas vær­ker er ik­ke bud­ska­ber, der for­tæl­ler om en ufor­an­der­lig ver­den, men red­ska­ber, der skal frem­pro­vo­ke­re for­an­dring. Det me­ner pro­fes­sor i lit­te­ra­tur­vi­den­skab ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Isak Win­kel Holm, der med ’ Storm­løb mod græn­sen’ gi­ver en al­ter­na­tiv ind­gang til for­stå­el­sen af den store for­fat­ters for­fat­ter­skab. Gyl­den­dal, 472 si­der, 299,95 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.