Nej, fi tness er kom­met for at bli­ve

BT - - DEBAT - MOR­TEN ZA­CHO For­sker, Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed

BØRN SKAL HA­VE lov til at gå til fi tness og styr­ke­træ­ning li­ge­som al­le mu­li­ge an­dre idræts­gre­ne. Jo fl ere mu­lig­he­der de har, de­sto bed­re. Vi skal dog stille et krav om, at der skal væ­re en træ­ner til ste­de, når de træ­ner, og hvis det krav er op­fyldt, så er styr­ke­træ­ning rent fy­si­o­lo­gisk set helt fi nt for bør­ne­ne. Hvis vi for­by­der fi tness for børn, la­ver vi sam­let set stør­re sam­funds­mæs­sig ska­de, end hvis man til­la­der det. Fit­ness for børn kom­mer fremad­ret­tet til at boo­me. Fit­nessgæn­ge­re bli­ver yn­gre og yn­gre, og det hæn­ger sam­men med, at børn eft er­lig­ner for­æl­dre­nes ak­ti­vi­te­ter. Før spil­le­de for­æl­dre­ne fod­bold og badminton. I dag går de til fi tness. Fit­ness er den ab­so­lut stør­ste idrætsak­ti­vi­tet i Dan­mark, der­for er det kun sand­syn­ligt, at vi vil se man­ge fl ere me­get un­ge og børn, der dyr­ker fi tness.

BØRN OG UN­GE bør ide­elt set kun­ne mel­de sig til fi tness fra 10- års al­de­ren på hold med 10- 12 styk­ker og en træ­ner, som ta­ger sig af dem. Det vil væ­re et fan­ta­stisk godt kon­cept. MEN HVIS DISCOUNTTENDENSEN, hvor kun­der­ne bli­ver over­ladt til sig selv, fort­sæt­ter i dansk fi tness, så bli­ver ri­si­ko­en stør­re for, at vi op­le­ver psy­ko­lo­gi­ske ska­der. Man kan si­ge, at træ­nin­gen i sig selv ik­ke er et pro­blem, men det kan det bli­ve, hvis må­let med den bli­ver at læg­ge billeder op af sig selv på In­s­ta­gram og an­dre so­ci­a­le me­di­er. Det kan gi­ve pro­ble­mer i for­hold til sel­vop­fat­tel­se og uri­me­li­ge krav til bar­ne­krop­pen. For ek­sem­pel hvis en 10- årig dreng be­gyn­der at gå op i, om han har six­pa­ck. Træ­nin­gen må ik­ke bli­ve en del af et sel­fi e- liv.

RAS­MUS WILLIG

MOR­TEN ZA­CHO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.