Ja, vi ska­ber kon­kur­ren­ce­sol­da­ter

BT - - DEBAT - RAS­MUS WILLIG Lek­tor, So­ci­al­vi­den­skab, RUC

VI SER TEN­DEN­SER i Dan­mark, hvor vi må­ler og eva­lu­e­rer vo­res børn helt ne­de på dag­sin­sti­tu­tions­ni­veau. Det er at gå for vidt. Om det så er mål for fy­sik­ken el­ler psy­ken, er næ­sten et fedt. Men hvis bør­ne­ne f. eks. ik­ke le­ver op til sær­li­ge vægt­mål, be­gyn­der de at skil­le sig ud. Og jo me­re man ve­jer, de­sto me­re fal­der man uden­for og tæn­ker, at an­dre er bed­re end én selv. For­skel­li­ge suc­ceskri­te­ri­er, som fi tnes­smål, pro­du­ce­rer util­stræk­ke­lig­hed, for må­le­ne forskub­bes og ud­byg­ges he­le ti­den. Det bli­ver en må­de, hvor­på man ik­ke ac­cep­te­rer den, man er, men he­le ti­den for­sø­ger at bli­ve en an­den og no­get bed­re. Et fi tnes­ssam­fund ska­ber he­le ti­den nye mål i en uen­de­lig­hed, og det ska­ber på sigt en usik­ker­hed og frygt for ik­ke at slå til. Man er al­drig god nok, og det er form­len på et dår­ligt selv­værd.

FIT­NES­SCEN­TRE ER ET sted, hvor man ar­bej­der med sig selv. Og når man sen­der børn i fi tnes­scen­tre, skal vi over­ve­je, hvad det be­ty­der at ud­sæt­te børn for en me­get in­di­vi­du­a­li- se­ret kul­tur på et så tid­ligt tids­punkt. Bur­de det i ste­det ik­ke væ­re so­ci­a­le kom­pe­ten­cer, de skal ud­vik­le sam­men med an­dre? Og hvori be­står den sær­li­ge egen­skab i at stå ale­ne med et sæt hånd­væg­te? FIT­NESS- OG MINDFULNESSBØLGEN er en træ­nings­lejr, hvor kon­kur­ren­ce­sol­da­tens at­ti­tu­de for­ar­bej­des. Der­for skal vi over­ve­je, hvor­vidt vi som for­æl­dre med den­ne bøl­ge al­le­re­de er i gang med at frem­stil­le små, nye kon­kur­ren­ce­sol­da­ter. Vi skal pas­se på med at må­le og ve­je, for vi ken­der ik­ke vrangsi­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.