’ Hjælp græker­ne med flygt­nin­ge’

BT - - NYHEDER - BNB

Med 1.000 ny­an­kom­ne flygt­nin­ge og im­mi­gran­ter om da­gen har det øko­no­misk ud­mar­ve­de Græken­land brug for hjælp fra EU, ly­der det iføl­ge Reu­ters fra FNs flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at, UNHCR.

Fle­re end 77.000 men­ne­sker er an­kom­met over ha­vet til Græken­land si­den nytår, og strøm­men er ble­vet in­ten- si­ve­ret gen­nem de se­ne­ste må­ne­der. For­hol­de­ne, som flygt­nin­ge­ne er ble­vet budt i og uden for de over­fyld­te mod­ta­ge­cen­tre, har al­drig væ­ret spe­ci­elt go­de, og er gå­et fra slemt til vær­re. Der­for be­der FN nu EU om at gri­be ind, in­den den hu­ma­ni­tæ­re kri­se ud­vik­ler sig til en ka­ta­stro­fe.

» Græken­land be­hø­ver øje­blik­ke­lig hjælp, og vi for­ven­ter, at EU træ­der til, « ly­der det fra UNHCRs tals­mand Wil­li­am Spind­ler.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Hver dag an­kom­mer der om­kring 1.000 flygt­nin­ge til Græken­land.

Spe­ci­elt på en del af de græ­ske øer, hvor bå­de­ne

med flygt­nin­ge an­kom­mer, er for­hol­de­ne ek­stremt rin­ge, og de lo­ka­le myn­dig­he­der er hårdt spændt for. Det gæl­der blandt

an­det på øen Les­bos, der lig­ger tæt på den tyr­ki

ske kyst. Her er en kvin­de net­op an­kom­met med

sit lil­le barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.