Rej­se­hel­ve­de

Tra­fi kprop og fær­ge­pro­ble­mer lam­me­de fe­ri­e­ram­te dan­ske­re

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Kø, kø og at­ter kø. Det var sy­net gen­nem for­r­u­den for fl ere tu­sin­de dan­ske­re, der i går tog hul på ferien i bil­kø på vej mod syd.

Iføl­ge Vej­di­rek­to­ra­tet var der i lø­bet af lør­dag, som med sko­ler­nes som­mer­fe­rie er en af årets stør­ste rej­se­da­ge, kø på man­ge af lan­dets ho­ved­ve­je.

» Vi har haft kø henover Fyn ved Oden­se og på Vest­fyn, på Kø­ge Bugt Mo­tor­vej­en, om­kring Hor­sens på E45, ved Kol­ding og på Sønderjyske Mo­tor­vej ned mod Ha­der­s­lev, « si­ger Ken­ni Lund, vagt­ha­ven­de ved Vej­di­rek­to­ra­tet.

Seks ki­lo­me­ter kø

Sær­ligt slemt var det på vej mod Rød­by på Lol­land og fær­ge­ru­ten til Putt­gar­den i Tys­kland.

Det var en blan­ding af den tæt­te fe­ri­e­tra­fi k og fær­ge­pro­ble­mer hos sel­ska­bet Scand­li­nes, der skab­te pro­ble­mer. Fle­re bi­li­ster måt­te der­for til stor fru­stra­tion hol­de stille i over seks ki­lo­me­ter lange kø­er og ven­te op mod fi re ti­mer på at kom­me med en fær­ge.

’ Har stå­et her i en ti­me nu, og der er sta­dig­væk lang vej igen. Hav­de en re­ser­va­tion til nat­fær­gen kl. 4.45. Godt vi i det mind­ste kan glæ­de os over den smuk­ke solnedgang’, skrev Sa­ra Van Put­ten til BT.

Fra Rød­byhavn af­går fær­ger­ne mod Putt­gar­den i Tys­kland, og man­ge dan­ske bi­li­ster yn­der at an­ven­de net­op den ru­te, når de skal syd­på.

Sydsjæl­lands Po­li­ti var til ste­de for at for­hin­dre tra­fi kan­ter­ne i at ven­de om på mo­tor­vej­en el­ler la­ve an­dre ulov­lig­he­der. Alt for­løb dog uden pro­ble­mer, op­ly­ser Ste­fan Jen­sen fra Sydsjæl­lands Po­li­ti.

Hos Scand­li­nes be­kla­ger man de man­ge for­sin­kel­ser, som fær­ge­pro­ble­mer­ne med­før­te.

» Det var vo­res fj er­de fær­ge, Prin­ses­se Benedikte, der hav­de tek­ni­ske pro­ble­mer. Og når den så hol­der stille, ry­ger der 25 pro­cent ka­pa­ci­tet. Vi be­kla­ger selv­føl­ge­lig me­get de for­sin­kel­ser, det har med­ført, « lød det i går fra Anet­te Ul­strup, der er pres­se­chef hos Scand­li­nes.

Det vær­ste er over­stå­et

Vej­di­rek­to­ra­tet for­ven­ter og­så store strøm­me af dan­ske­re på vej på fe­rie i dag og de kom­men­de we­e­ken­der. Men det vær­ste bur­de væ­re over­stå­et.

» Der kom­mer og­så til at væ­re tæt tra­fi k no­gen­lun­de de sam­me ste­der, men vi for­ven­ter ik­ke, det bli­ver li­ge så slemt, « si­ger Ken­ni Lund fra Vej­di­rek­to­ra­tet.

Han rå­der li­ge­som Scand­li­nes folk til at kø­re på skæ­ve tids­punk­ter - en­ten tid­lig mor­gen el­ler sen aft en.

Og el­lers ven­der si­tu­a­tio­nen om­kring uge 31 og 32, hvor dan­sker­ne har pak­ket pa­ra­sol og ba­de­hånd­klæ­det sam­men og ven­der hjem igen.

» Så er det den an­den vej hjem, hvor man kan for­ven­te kø. Vi reg­ner med, at de store rej­se­da­ge lig­ger om søn­da­gen i de to uger, « si­ger Ken­ni Leth.

Godt vi i det mind­ste kan glæ­de os over den smuk­ke solnedgang

Sa­ra Van Put­ten, i kø til fær­gen i Rød­by

Fo­to: Claus Hansen

Kø­en mod fær­ger­ne til Tys­kland fra Rød­by strak­te sig man­ge ki­lo­me­ter den­ne we­e­kend. Vej­di­rek­to­ra­tet for­ven­ter sam­me travlhed de kom­men­de we­e­ken­der. Snart ven­der kø­en dog den an­den vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.