TÅ­RER FOR STORM OG ’ CLA­RA MA­RIA’

Kom­men­tar: Ugen bød på en fø­lel­ses­or­kan i det di­gi­ta­le uni­vers. Vi fulg­te eft er­søg­nin­gen af dren­gen Storm og ra­se­de over en falsk kræft pa­tient

BT - - DEBAT - Hen­ny Chri­sten­sen, Le­den­de re­dak­tions­chef

For de, der klik­ker fl it­tigt ind på in­ter­net­tets so­ci­a­le me­di­er, bød uge 28 på be­mær­kel­ses­vær­di­ge dan­ske hi­sto­ri­er. To hi­sto­ri­er, som brag­te fø­lel­ser i spil. Stær­ke, men vidt for­skel­li­ge fø­lel­ser. En be­kym­ret na­tion fulg­te in­tenst med i eft er­søg­nin­gen af den to­åri­ge dreng, Storm, der var ble­vet væk - og jub­le­de, da han blev fun­det uskadt, soven­de i en skov nog­le ti­mer se­ne­re. MED­FØ­LEL­SE VAR DER og­så, da en ung kræft pa­tient ind­vie­de sit di­gi­ta­le pu­bli­kum i sit svæ­re syg­doms­for­løb. Den sid­ste tid, måt­te man for­stå på ’ Cla­ra Ma­ri­as’ blog­skri­ve­ri­er. Li­ge ind­til det blev af­slø­ret, at per­so­nen bag de gribende be­ret­nin­ger var falsk og ik­ke hav­de væ­ret ind­lagt på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Da tog for­bløff el­sen og ra­se­ri­et over.

Næ­sten halvan­den mil­li­on bru­ge­re så tirs­dag aft en Nord­s­jæl­lands Po­li­tis eft er­lys­ning af lil­le Storm på Fa­ce­book. Op­sla­get blev delt af tu­sin­der. Kom­men­ta­rer med tip og til­bud om hjælp tik­ke­de ind på op­sla­gets ’ de­bat­t­råd’, mens fri­vil­li­ge strøm­me­de til Hil­le­rød for at hjæl­pe med at le­de. Po­li­ti­et tak­ke­de eft er­føl­gen­de for den store op­bak­ning. ’ Det har væ­ret sinds­sygt over­væl­den­de med al­le de men­ne­sker, der har in­vol­ve­ret sig,’ sag­de vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Finn Ber­nt Andersen til Ber­ling­s­ke.

Den aft en in­vol­ve­re­de vi os, selv om vi be­fandt os langt fra Hil­le­rød og al­drig hav­de mødt, end­si­ge hørt om lil­le Storm før. Men­ne­sker blev sam­let. Bå­de i vir­ke­lig­he­den og i et di­gi­talt uni­vers. Vi var med, selv om vi var langt væk.

Fø­lel­sen af at væ­re tæt på, at bli­ve gre­bet og rørt var der og­så ta­le om, da ’ Cla­ra Ma­ria’ i tekst og billeder be­ret­te­de om sin hver­dag som kræft - pa­tient. For­tæl­lin­gen blev fol­det ud på et an­det so­ci­alt me­die, In­s­ta­gram, hvor 18.000 føl­ge­re til sidst snøft ede med den an­gi­ve­ligt 21- åri­ge dødssyge kvin­de. Fle­re me­di­er, her­un­der bt. dk, be­ret­te­de om blog­gen og om den ef­ter­føl­gen­de, store mystik, der op­stod om dens ægt­hed. Mas­ser af men­ne­sker hav­de op­le­vel­sen af at væ­re med, at ken­de ’ Cla­ra Ma­ria’ at væ­re tæt på og in­vol­ve­ret, men tæt på hvad og hvem? I DEN FOR­LØB­NE uge kom det først frem, at ’ Cla­ra Ma­ria’s billeder, der gav ind­tryk af at væ­re fra sy­ge­sen­gen på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, og­så duk­ke­de op i an­den sam­men­hæng på in­ter­net­tet. Si­den med­del­te Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, at den un­ge kvin­de eft er alt at døm­me ik­ke hav­de væ­ret ind­lagt på kræft af­de­lin­gen. I dag, hvor In­s­ta­gram­pro­fi len er luk­ket, spe­ku­le­res der i, om per­so­nen bag kan væ­re et men­ne­ske, som hi­ge­de eft er op­mærk­som­hed. Og fi k den. Li­ge ind­til vir­ke­lig­he­den kom på tværs. Som der i øv­rigt er fl ere ek­semp­ler på fra ud­lan­det. PO­R­TEN ER SLÅ­ET op til det store di­gi­ta­le for­sam­lings­hus. Di­gi­ta­le me­di­er er et eff ek­tivt af­sæt for eks­plo­si­ve de­bat­ter, som i fj or, da en vi­deo med tv- vær­ten Hans Pil­gaards for­svar af en hjem­løs nå­e­de ud til 1,7 mil­li­o­ner Fa­ce­book- bru­ge­re. Di­gi­ta­le me­di­er er og­så et fan­ta­stisk rum for fø­lel­ses­mæs­si­ge op­le­vel­ser. Det er nemt at bli­ve re­vet med. Det kan væ­re nyt­tigt og gi­ven­de.

Og det kan væ­re som at træk­ke en nit­te i lot­te­ri­et, når der bli­ver så­et tvivl om ægt­he­den af den ’ vir­ke­lig­hed’, man præ­sen­te­res for og gri­bes af. Den en­kel­te bru­ger og vi i me­di­er­ne er nødt til grun­digt at vur­de­re alt det, der by­des på. Fra sl­ag­til­bud på fl ot­te sol­bril­ler til 200 kro­ner til gribende blogs.

’ Cla­ra Ma­ria’s iden­ti­tet og mo­tiv blev ivrigt dis­ku­te­ret i for­sam­lings­hu­set. Uden at der er dra­get en­de­li­ge kon­klu­sio­ner. Vir­ke­lig­he­dens Storm blev fun­det og vend­te hjem.

Men­ne­sker blev sam­let. Vi var med, selv om vi var langt væk Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.