Po­li­ti­ker

BT - - DEBAT - NEL­SON MAN­DELA Tidl. præ­si­dent i Sydafrika

Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Jeg er i po­li­tik for at styr­ke fæl­les­ska­bet og træk­ke Dan­mark i en me­re so­li­da­risk og grøn ret­ning. Vi har for ek­sem­pel brug for fl ere hæn­der i bør­ne­ha­ver og vuggestuer. Og der er pen­ge til det, hvis vi la­der de ri­ge­ste be­ta­le no­get me­re i skat. Jeg be­trag­ter mig egent­lig ik­ke som ’ po­li­ti­ker’, men der­i­mod som fol­ke­valgt. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg be­gynd­te med at væ­re ak­tiv i Ope­ra­tion Dags­værk på mit gym­na­si­um i be­gyn­del­sen af 90er­ne. Og der mød­te jeg en mas­se sø­de, sjove og in­ter­es­san­te men­ne­sker, der og­så in­te­r­es- se­re­de sig for po­li­tik og for at gø­re ver­den til et bed­re sted. I 1996 meld­te jeg mig ind i En­heds­li­sten. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Nel­son Man­dela. Han var så ut­ræt­te­lig i sin kamp for det, der er rig­tigt, og måt­te of­re me­get for at få gen­nem­ført de æn­drin­ger, han kæm­pe­de for. At gi­ve sig selv for no­get stør­re, det er in­spi­re­ren­de. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? At be­kæm­pe fat­tig­dom og ska­be me­re lig­hed i Dan­mark. Det er for mig rig­tigt at ud­jæv­ne for­skel­le, men vi gi­ver på den må­de fl ere men­ne­sker bed­re mu­lig­he­der for at bi­dra­ge til fæl­les­ska­bet.

RU­NE LUND MF FOR EN­HEDS­LI­STEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.