Vi vil be­stem­me løn­nen

BT - - DEBAT - PO­LI­TI­KER­NES LØN Virum

Hen­ning Jen­sen

Nu, kort eft er val­get, er det en god mu­lig­hed for at få et gam­melt og nu­ti­digt pro­blem løst: Po­li­ti­ker­nes løn. Jeg fo­re­slår, at der ned­sæt­tes et ud­valg til at kig­ge på det, og som ab­so­lut ik­ke om­fat­ter fol­ke­tings­med­lem­mer­ne, der har haft for va­ne selv at be­stem­me og be­slut­te de­res uri­me­li­ge pen­sions­ord­nin­ger, lønt­ilskud, diæter m. v. gen­nem ti­den.

Det er ik­ke ri­me­ligt, at al­le fol­ke­tings­med­lem­mer inkl. de af­gå­e­de mi­ni­stre, som har væ­ret ud­nævnt i kor­te og lange valg­pe­ri­o­der gen­nem snart man­ge år, selv su­verænt har kun­net be­stem­me de­res pen­sion, løn­nin­ger, diæter i de­res valg­pe­ri­o­der, som det er til­fæl­det i dag. Det bør væ­re skat­tey­der­ne, der har ind­fl ydel­se på det­te om­rå­de, li­ge­som det er be­stemt og fungerer på det øv­ri­ge ar­bejds­mar­ked i Dan­mark.

Lad os nu få re­gu­le­ret de gæl­den­de nævn­te reg­ler og spa­re de man­ge, man­ge mil­li­o­ner, som bli­ver ud­be­talt år for år. Det vil­le kun væ­re ri­me­ligt og be­spa­ren­de for Dan­mark.

Po­li­ti­ker­ne har, ik­ke mindst un­der val­get, gi­vet bud på, hvad de sy­nes er en ri­me­lig løn for ek­sem­pel­vis kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, hånd­vær­ke­re og hjem­me­hjæl­pe­re. Po­li­ti­ker­ne har så­le­des en stor og af­gø­ren­de magt til at be­stem­me over nævn­te løn­mod­ta­ge­res løn, og der­for må det an­stæn­dig­vis væ­re Dan­marks be­folk­ning, som omvendt har ind­fl ydel­se på de 179 fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­res løn, pen­sion, diæter m. v., der be­ta­les af skat­te­kro­ner­ne.

Skal po­li­ti­ker­ne selv el­ler skat­tey­der­ne be­stem­me po­li­ti­ker­nes løn?

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.