LØK­KE VÆR­RE END THOR­NING

Selv om Løk­kes re­ge­ring har få­et hur­ti­ge af­ta­ler på plads, er væl­ger­ne ik­ke im­po­ne­re­de, vi­ser ny Gal­lup- må­ling

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk la­ly@ bt. dk

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) får en kæm­pe lus­sing af væl­ger­ne i en ny Gal­lup- må­ling. Han bli­ver en dår­li­ge­re stats­mi­ni­ster end Hel­le Thor­ningS­ch­midt. Hans re­ge­ring er svag. Og den hol­der ik­ke ti­den ud.

Så­dan ly­der hovedpunkterne i en om­fat­ten­de me­nings­må­ling, TNS Gal­lup har ud­ført for BT - en af de før­ste stør­re me­nings­må­lin­ger, der kort­læg­ger dan­sker­nes for­vent­nin­ger til Løk­kes nye smal­le min­dre­tals­re­ge­ring.

40 pct. me­ner, han bli­ver en dår­li­ge­re stats­mi­ni­ster end Hel­le Thor­ning- Sch­midt. 24 pct. me­ner, han bli­ver bed­re end hen­de. 31 pct. for­ud­ser, han hver­ken bli­ver vær­re el­ler bed­re end sin for­gæn­ger på po­sten, og seks pct. sva­rer ’ ved ik­ke’.

Hos Ven­stres eg­ne væl­ge­re er op­bak­nin­gen til Løk­ke na­tur­lig­vis me­get stør­re. 60 pct. sva­rer, han bli­ver bed­re end Thor­ning. Men 35 pct. sva­rer, at de er li­ge go­de. Hos Dansk Fol­ke­par­tis og Li­be­ral Al­li­an­ces væl­ge­re me­ner ni pct., at Løk­ke bli­ver vær­re end Thor­ning.

Salt i sår­et

Dan­sker­nes dom er salt i sår­et for Løk­ke, for­di Hel­le Thor­ning- Sch­midt på lange stræk af sin re­ge­rings­tid var tem­me­lig upo­pu­lær, og­så i eg­ne ræk­ker. Ven­stres po­li­ti- ske ord­fø­rer Jakob El­le­man­nJen­sen er da og­så no­get ry­stet over de tal:

» Jeg har ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le mig, at han skul­le kun­ne bli­ve dår­li­ge­re end Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Det er ik­ke sagt i rin­ge­agt for Hel­le Thor­ning- Sch­midt, som jeg har stor respekt for. Men net­op det at sid­de i en smal min­dre­tals­re­ge­ring vil ud­stil­le Lars’ rig­tigt store kva­li­te­ter: Hans ev­ne til at få min­ge­le­ret af­ta­ler på plads og udø­ve det po­li­ti­ske hånd­værk, som han er en uover­truf­fen me­ster i. Det kom­mer folk til at op­le­ve, og vi har jo set ek­semp­ler på det al­le­re­de i den før­ste uge. «

Respekt på Chri­sti­ans­borg

Lars Løk­ke Ras­mus­sen aftvang respekt på Chri­sti­ans­borg, da han lan­de­de sit før­ste bre­de for­lig på re­ge­rin­gens al­ler­før­ste ar­bejds­dag - nem­lig om hånd­vær­ker­fradra­get i en af­ta­le, der og­så om­fat­te­de SF og Al­ter­na­ti­vet.

Og da De Kon­ser­va­ti­ve fre­dag ras­le­de med sab­len og tru­e­de med at væl­te den store af­ta­le om kom­mu­ner­nes øko­no­mi i pro­test mod stig­nin­ger i den for­kætre­de grund­skyld, tryl­le­de Ven­stre igen. Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen lan­de­de i ste­det en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Men væl­ger­ne er end­nu ik­ke im­po­ne­re­de. Kun 36 pct. me­ner, re­ge­rin­gen er hand­le­kraf­tig. Og 57 pct. me­ner, at Løk­ke står i spid­sen for en svag re­ge­ring. Blandt Ven­stres eg­ne væl­ge­re me­ner 32 pct., at re­ge­rin­gen er svag.

» Dan­marks tred­je­stør­ste par­ti står ale­ne i re­ge­ring. Så det er jo klart, vi ik­ke kan gen­nem­fø­re alt det, vi ger­ne vil. Til gen­gæld er det me­get stær- ke folk, der sid­der i den re­ge­ring. Og jeg er dybt im­po­ne­ret over Lars’ ev­ne til at få folk sat sam­men ved et bord og bli­ve eni­ge om no­get, « si­ger Jakob El­le­mann- Jen­sen.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ra­dio 24Syv, Jes­per Ter­man­sen, me­ner, at Løk­ke lig­ger, som han har redt:

» Løk­ke var helt ex­cep­tio­nelt upo­pu­lær før og un­der val­get, og han har en­ty­digt skyl­den for, at Ven­stre kla­re­de sig så dår­ligt, som de gjor­de. Der er selv­føl­ge­lig og­så an­dre grun­de, men der er in­gen tvivl om, at Løk­kes store upo­pu­la­ri­tet har væ­ret en stærkt med­vir­ken­de fak­tor, « si­ger han.

» Den nye re­ge­ring gen­nem­før­te nog­le mær­kesa­ger den før­ste uge, men væl­ger­ne har ik­ke få­et et for­hold til re­ge­rin­gen end­nu. Der­for tror jeg, tal­le­ne af­spej­ler, hvor­dan folk un­der val­get op­fat­te­de Løk­ke.

Men un­der re­ge­rings­dan­nel­sen og i ti­den ef­ter har Løk­ke vist no­get af det, han kan: Ma­nøv­re­re i van­ske­ligt far­vand og kom­me igen­nem med nog­le af­ta­ler. Men det har væl­ger­ne ik­ke be­løn­net ham for, og det vi­ser, at der er lang vej igen, « vur­de­rer Jes­per Ter­man­sen.

Dår­ligt ima­ge hol­der læn­ge

Po­li­tisk re­dak­tør på Fyens Stift­s­ti­den­de, Elisa­bet Sva­ne, er enig:

» Det er Lars Løk­kes pro­blem skå­ret ind til be­net. Selv­om re­ge­rin­gen nu har sid­det i 14 da­ge og har la­vet for­lig og kom­mu­ne­af­ta­le og så­dan set har vist sig dre­ven nok, så æn­drer det ik­ke grund­læg­gen­de på be­folk­nin­gens op­fat­tel­se af Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Det er ik­ke så­dan, at han er sprun­get frem med et ti­ger­spring, for­di han har dan­net en smal re­ge­ring, « si­ger hun og ud­dy­ber:

» Når du får så dår­ligt et ima­ge i be­folk­nin­gen, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen har, og som Hel­le Thor­ning- Sch­midt i pe­ri­o­der og­så hav­de, så ta­ger det tid at få det fjer­net igen.

Der er vel ba­re at si­ge ‘ god som­mer, der er lang vej for­u­de’. Det er en lang vej for Lars Løk­ke, og det tror jeg, han er helt på det re­ne med, « si­ger Elisa­bet Sva­ne.

Net­op det at sid­de i en smal min­dre­tals­re­ge­ring vil ud­stil­le Lars’ rig­tigt store kva­li­te­ter: Hans ev­ne til at få af­ta­ler på plads og udø­ve det po­li­ti­ske hånd­værk, som han er en uover­truf­fen me­ster i

Jakob El­le­mann- Jen­sen Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.