VÆL­GER­NE: DEN HOL­DER IK­KE LÆN­GE

BT - - NYHEDER -

De 17 mi­ni­stre i den nye Ven­stre- re­ge­ring, der for godt to uger si­den blev præ­sen­te­ret for­an Ama­li­en­borg, skal ik­ke for­ven­te at bli­ve sid­den­de i åre­vis.

Det spår væl­ger­ne iføl­ge en ny un­der­sø­gel­se, som TNS Gal­lup har ud­ført for BT.

I un­der­sø­gel­sen sva­rer 27 pct., at de me­ner, at re­ge­rin­gen kun sid­der ét år el­ler min­dre. 27 pct. me­ner, den kan hol­de to år. Kun 22 pct. me­ner, at re­ge­rin­gen med blot 34 man­da­ter i ryg­gen hol­der i de mak­si­ma­le fi­re år.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen tror, re­ge­rin­gen hol­der læn­ge­re, end folk for­ven­ter: » Da den før­ste Schlüter- re­ge­ring blev dan­net, tro­e­de man ik­ke, den holdt året ud. Og han end­te med at hol­de i 10 år. Uden i øv­rigt at sam­men­lig­ne Poul Schlüter og Lars Løk­ke, så vi­ser det, at en min­dre­tals­re­ge­ring kan hol­de læn­ge med den rig­ti­ge mand i fø­rer­sæ­det. Lars har en fan­ta­stisk ev­ne til at kæm­pe fra hus til hus, « si­ger han.

Men hi­sto­ri­en er ik­ke med de helt smal­le re­ge­rin­ger, der of­te ik­ke har holdt me­re end et år el­ler to.

Fyens Stift­s­ti­den­des po­li­ti­ske re­dak­tør Elisa­bet Sva­ne me­ner, at Ven­stre- re­ge­rin­gen på trods af dens kom­pli­ce­re­de mu­lig­he­der for op­bak­ning i Fol­ke­tin­get godt kan få ry­stet den ge­ne­rel­le upo­pu­la­ri- tet af sig: » Det kan man godt, men det kræ­ver, at man age­rer smi­digt og dyg­tigt og får si­ne ting igen­nem, « si­ger hun.

Ef­ter lange for­hand­lin­ger måt­te Ven­stre op­gi­ve at få Dansk Fol­ke­par­ti med i re­ge­ring, men det kan mu­lig­vis vi­se sig at væ­re en for­del, når man skal la­ve de bre­de for­lig.

» Hav­de man haft en re­ge­ring Ven­stre og DF på nu­væ­ren­de tids­punkt med de re­la­tivt store ue­nig­he­der på nog­le me­get, me­get af­gø­ren­de punk­ter - for ek­sem­pel EU og øko­no­mi - så vil­le så­dan en re­ge­ring i min op­tik ha­ve det svæ­re­re end en smal Ven­stre­r­e­ge­ring. Men det er klart, at det kom­mer til at lig­ne et svag­heds­tegn, at det blev en ren Ven­stre- re­ge­ring, ‘ for­di in­gen an­dre gad’, « si­ger Elisa­bet Sva­ne. lyck/ kark-

Det kom­mer til at lig­ne et svag­heds­tegn, at det blev en ren Ven­stre­r­e­ge­ring, ‘ for­di in­gen an­dre gad’ Elisa­bet Sva­ne, po­li­tisk re­dak­tør, Fyens Stift­s­ti­den­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.