HA­DET SLOG UD I

Ser­bi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster blev ste­net ud un­der min­de­høj­ti­de­lig­hed i by­en Sre­bre­ni­ca

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STE­NET

Ha­det var ik­ke til at tøj­le. Ser­bi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, Alek­s­an­dar Vucic, måt­te i går ef­ter­mid­dag flyg­te i en regn af sten og fla­sker, som vre­de del­ta­ge­re ka­ste­de ef­ter ham un­der høj­ti­de­lig­hed til min­de om de 8.000 mænd og dren­ge, som ser­bi­ske styr­ker myr­de­de ved Sre­bre­ni­ca for 20 år si­den.

Man­ge tu­sin­der delt­og i min­de­høj­ti­de­lig­he­den, og re­ak­tio­nen blot­læg­ger det åb­ne sår, der sta­dig ek­si­ste­rer blandt bos­ni­ske mus­li­mer ef­ter mas­sa­kren, som var den vær­ste i Eu­ro­pa si­den An­den Ver­denskrig.

Alek­s­an­dar Vucic, der un­der Bal­kan- kri­ge­ne i 1990er­ne iføl­ge Reu­ters frem­stod som til­hæn­ger af et ’ Stor­ser­bi­en’, har si­den skif­tet si­de og frem­t­rå­dt som stærk pro­eu­ro­pæ­isk. Han har og­så til­ken­de­gi­vet, at det er på ti­de at læg­ge for­ti­den bag sig, og vil­le der­for mø­de op til min­de­høj­ti­de­lig­he­den. Ser­bi­en af­vi­ser dog at an­er­ken­de mas­sa­kren som et fol­ked­rab.

Mens sten og fla­sker hag­le­de ned over pre­mi­er­mi­ni­ste­ren og hans føl­ge, blev pa­raply­er og ta­sker brugt som be­skyt­tel­se, alt imens vag­ter for­søg­te at hin­dre men­ne­ske­mæng­den i at nå frem til Alek­s­an­dar Vucic, der for­lod ste­det i bil.

At­ten­tat­for­søg

Re­ak­tio­nen fra Ser­bi­en kom promp­te. In­den­rigs­mi­ni­ster Ne­bosja Ste­fa­novic be­teg­ner iføl­ge Reu­ters fla­ske- og stenkast­nin­gen som et at­ten­tat­for­søg.

» Det her er et skan­da­løst an­greb, og jeg kan si­ge, at det bli­ver be­trag­tet som et at­ten­tat­for­søg. Bos­ni­en har for­sømt at ska­be selv mini­ma­le be­tin­gel­ser for at ska­be sik­ker­hed om­kring pre­mi­er­mi­ni­ste­ren, « ly­der det fra Beo­grad.

Den ser­bi­ske pre­mi­er­mi­ni­sters flugt stjal iføl­ge Reu­ters op­mærk­som­he­den fra re­sten af min­de­høj­ti­de­lig­he­den, hvor rester­ne af 106 ny­ligt iden­ti­fi­ce­re­de of­re blev lagt i jor­den og fø­jet til de tu­sind­vis af an­dre gra­ve.

SØN­DAG 12. JULI 2015

Sik­ker­heds­vag­ter var hur­ti­ge til at be­skyt­te Ser­bi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Alek­s­an­dar Vucic ( i mid­ten), da sten og fla­sker blev ka­stet ef­ter ham. Fo­to: AFP

Ser­bi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xan­dar Vucic måt­te – på grund af den vre­de fol­ke­mæng­de – lø­ben­de flyg­te fra min­de­høj­ti­de­lig­hed om­gi­vet af si­ne man­ge bo­dygu­ards. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.