Tu­sin­der min­ded

BT - - NYHEDER - Ste­en Jen­sen ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MIN­DE­HØJ­TI­DE­LIG­HED

Myr­de­ri­er­ne ved Sre­bre­ni­ca for 20 år si­den fandt sted over fem da­ge, ef­ter bos­nisk mus­lim­ske flygt­nin­ge hav­de søgt til­flugt i hvad, der of­fi­ci­elt blev be­teg­net som en sik­ker zo­ne be­skyt­tet af FN. I går min­de­des tu­sin­der de man­ge dræb­te.

For 20 år si­den kun­ne den hol­land­ske freds­be­va­ren­de FN- styr­ke på ste­det ik­ke stille no­get op mod de ser­bi­ske styr­ker. Den fik hver­ken for­stærk­ning el­ler fly­støt­te og blev re­elt holdt som gids­ler af de ser­bi­ske styr­ker. De kun­ne kun se til, da ser­ber­ne be­gynd­te at skil­le fa­mi­li­er­ne og sen­de kvin­der­ne væk i bus­ser. Se­ne­re vend­te bus­ser­ne tilbage og kør­te de til­ba­ge­blev­ne mænd og dren­ge væk, uden de hol­land­ske sol­da­ter fik at vi­de, hvil­ken skæb­ne der ven­te­de dem.

Stærkt i be­vidst­he­den står et bil­le­de af che­fen for de ser- bi­ske styr­ker, ge­ne­ral Rat­ko Mla­dic i Sre­bre­ni­ca, der be­ro­li­gen­de klap­per en lil­le mus­lim­sk dreng på ho­ve­d­et, om­gi­vet af pa­ni­ske voks­ne.

En en­kelt hol­land­sk sol­dat op­da­ge­de på et tids­punkt en bun­ke pas, der lå hos ser­ber­ne, og spurg­te, om ik­ke de­res ejer­mænd skul­le bru­ge dem til at iden­ti­fi­ce­re sig se­ne­re, hvor­ef­ter sva­ret lød:

’ Du må væ­re gal. Dem får de ik­ke brug for.’

Myr­de­ri­er­ne fo­re­gik på åben mark el­ler i stør­re byg­nin­ger i om­lig­gen­de lands­by-

Man­ge tu­sin­de men­ne­sker var mødt op sam­men med en mæng­de tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de stats­le­de­re fra he­le ver­den for at min­des de knap 8.000 mus­lim­ske mænd og dren­ge, der blev myr­det i en fryg­te­lig mas­sa­kre af ser­bi­ske styr­ker for 20 år si­den. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.