’ Det kun­ne væ­re gå­et end­nu vær­re’

BT - - NYHEDER - Klaus Moe moe@ bt. dk

ØJEN­VID­NE

Den nor­ske uden­rigs­mi­ni­ster Bør­ge Bren­de stod tæt på den ser­bi­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Alek­s­an­dar Vucic, da den­ne blev over­dæn­get med sten og fla­sker, for øj­ne­ne af om­kring 50.000 frem­mød­te og nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re stats­le­de­re fra he­le ver­den.

» Jeg stod sam­men med den sven­ske uden­rigs­mi­ni­ster, og vi blev hur­tigt ført væk af sik­ker­heds­vag­ter­ne, og vi så, at og­så Vucic blev ført væk i en bil, « si­ger han til den nor­ske avis VG.

Han er­ken­der, at min­de­høj­ti­de­lig­he­den blev me­get vold­som­me­re, end han hav­de hå­bet.

For­so­ning

» Bill Cl­in­ton sag­de i sin ta­le, at det, vi har brug for nu, er for­so­ning mel­lem fol­ke­grup­per­ne. Da Vucic sag­de ja til at kom­me til høj­ti­de­lig­he­den, var det et vig­tigt sig­nal, « si­ger Bren­de.

» Der­for var an­gre­bet mod pre­mi­er­mi­ni­ste­ren stærkt be­kla­ge­ligt. Det kun­ne væ­re ble­vet end­nu me­re dra­ma­tisk, men det må ik­ke skyg­ge for mar­ke­rin­gen af de 8.000 mænd og dren­ge, som blev dræbt, « me­ner den nor­ske uden­rigs­mi­ni­ster.

Han me­ner, at vre­den skal ses i ly­set af, at Rusland tid­li­ge­re på ugen ned­lag­de ve­to mod en re­so­lu­tion i FN, som vil­le ha­ve mas­sa­kren i Sre­bre­ni­ca i 1995 for­dømt som et ’ fol­ke­mord’ – en re­so­lu­tion, som ser­ber­ne har kæm­pet imod.

» Jeg er ik­ke i tvivl om, at man­ge, der var her, var op­rørt over det rus­si­ske ve­to, « si­ger Bør­ge Bren­de.

Nor­ges uden­rigs­mi­ni­ster Bør­ge Bren­de var øjen­vid­ne til det dra­ma, der ud­spil­le­de sig i går, da Ser­bi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster blev over­dæn­get med sten og fla­sker. Fo­to: EPA

USAs tid­li­ge­re præ­si­dent Bill Cl­in­ton hav­de tå­rer i øj­ne­ne, da han i går delt­og i min­de­høj­ti­de­lig­he­den i Sre­bre­ni­ca. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.