Des fol­ked­ra­bet

BT - - NYHEDER -

er, hvor mænd og dren­ge blev st­u­vet sam­men, hvor­ef­ter de blev skudt ned. Vi­deo­op­ta­gel­ser har ef­ter­føl­gen­de af­slø­ret, hvor­dan ser­bi­ske styr­ker dri­ver mænd og dren­ge frem mod en af hen­ret­tel­ses­plad­ser­ne på en mark, og hvor­dan de står kø, in­den de bli­ver dræbt.

Skjult i mas­se­gra­ve

Et an­det hjer­teskæ­ren­de klip vi­ser en far, der un­der be­vogt­ning går rundt og kal­der på sin fa­mi­lie og an­dre, der er flyg­tet ud i en nær­lig­gen­de skov, for at få dem til at kom­me frem og over­gi­ve sig til ser­ber­ne.

Li­ge­ne blev ef­ter­føl­gen­de skjult i mas­se­gra­ve, og end­nu mang­ler 1.000 of­re at bli­ve fun­det og iden­ti­fi­ce­ret.

Den tid­li­ge­re ge­ne­ral Mla­dic sid­der i dag fængs­let i Haag, hvor han er til­talt for krigs­for­bry­del­ser af den sær­li­ge krigs­for­bry­der­dom­stol for det tid­li­ge­re Ju­goslavi­en.

Mas­sa­kren i Sre­bre­ni­ca er af FNs straf­fedom­stol ble­vet be­teg­net som fol­ke­mord, men i sin af­gø­rel­se har ret­ten sam­ti­dig fast­slå­et, fol­ke­mor­det ik­ke kan for­bin­des med Ser­bi­ens stats­li­ge or­ga­ner. Ser­bi­en som stat blev fri­kendt for an­svar.

Sre­bre­ni­ca er sta­dig et blø­de­n­de sår hos de bos­ni­ske mus­li­mer, mens den hos ser­ber­ne nær­mest er en be­tændt byld, der al­drig er gå­et hul på.

Rusland, der er hi­sto­risk al­li­e­ret med Ser­bi­en, ned­lag­de for et par da­ge si­den ve­to i FN mod, at der i en re­so­lu­tion bli­ver brugt be­teg­nel­sen fol­ked­rab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.