DET VIR­KER IK­KE, LARS

Jens Ro­h­de, med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, lan­ger ud ef­ter Lars Løk­kes flygt­nin­gepo­li­tik

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

Flygt­nin­ge­strøm­me­ne til­Eu­ro­pa for­svin­der ik­ke ved at luk­ke græn­ser­ne el­ler sæn­ke ydel­ser­ne til dem, der kom­mer her­til. Tvær­ti­mod. Pri­sen kan bli­ve høj bå­de øko­no­misk og men­ne­ske­ligt.

Så­dan skrev Jens Ro­h­de, Ven­stres med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, i går i en klum­me i Jyl­lands- Po­sten.

» Pro­ble­met går ik­ke væk, blot for­di man hæv­der sin na­tio­na­le su­veræ­ni­tet, el­ler hvert land kon­kur­re­rer om at gø­re mindst og ri­de stod­de­rens frem for kon­gens ridt over for dem, der kom­mer til Eu­ro­pa, « ly­der det fra Jens Ro­h­de.

Bud­ska­ber der står i skarp kon­trast til dem, der kom­mer fra Ven­stre- re­ge­rin­gen med Lars Løk­ke Ras­mus­sen for bor­den­den. En re­ge­ring der gik til valg på en stram kurs over for flygt­nin­ge og ind­van­dre­re.

» Jeg af­vi­ser ge­ne­relt in­gen stram­nin­ger på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Alt skal selv­føl­ge­lig un­der­sø­ges til bunds, og vi skal hol­de os in­den for kon­ven­tio­ner­ne. Men der træn­ger i den grad til at bli­ve stram­met op på det her om­rå­de, så alt kan væ­re i spil, « sag­de in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) tid­li­ge­re på ugen til BT.

Un­der valg­kam­pen stod hun si­de om si­de med Lars Løk­ke Ras­mus­sen og næst­for­mand Kri­sti­an Jen­sen ( V), da Ven­stre præ­sen­te­re­de sit flygt­nin­geud­spil på Chri­sti­ans­borg.

Et ud­spil der end­nu ik­ke har ud­mønt­et sig i kon­kre­te hand­lin­ger. Men de hen­sig­ter, der er tem­me­lig ty­de­li­ge, er en far­lig vej at be­gi­ve sig ned ad, me­ner Jens Ro­h­de.

» Ga­de­bil­le­der­ne vil vi­se de­res ubarm­hjer­ti­ge spejl på en for­fejl­et eu­ro­pæ­isk po­li­tik med fat­tig­dom og til­hø­ren­de kri­mi­na­li­tet, tig­ge­ri, fald i den ge­ne­rel­le sund­heds­til­stand og so­ci­al dum­ping, « skri­ver Jens Ro­h­de.

BT har for­gæ­ves hen­vendt sig til Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer for en re­ak­tion på Jens Ro­h­des kri­tik.

Fo­to: Mor­ten Du­e­holm

Jens Ro­h­de har tid­li­ge­re lagt sig ud med Ven­stres le­del­se, bl. a. un­der for­mands­op­gø­ret sid­ste som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.