DF: Sy­rer­ne skal ik­ke bli­ve

In­gen ud­sigt til en af­slut­ning på den sy­ri­ske bor­ger­krig be­ty­der, at sy­ri­ske flygt­nin­ge kan en­de med at bli­ve i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Den blo­di­ge bor­ger­krig i Sy­ri­en har ra­set si­den 2011, og der er sta­dig in­gen ud­sigt til en fre­de­lig løs­ning.

Der­for må Dan­mark og an­dre ve­st­li­ge lan­de for­be­re­de sig på, at de sy­ri­ske flygt­nin­ge for­ment­lig skal ha­ve per­ma­nent op­hold, vur­de­rer den li­ba­ne­si­ske for­sker Maha Ya­hya, der i en år­ræk­ke har væ­ret rå­d­gi­ver for FN og i dag er an­sat ved den uaf­hæn­gi­ge ame­ri­kansk­ba­se­re­de tæn­ket­ank Car­ne­gie i Bei­rut, hvor hun føl­ger flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen i Sy­ri­en.

» Selv hvis der skul­le bli­ve fred i mor­gen, vil det ta­ge mel­lem fem og ti år, før for­hol­de­ne er sta­bi­le nok til, at sy­re­re i stort tal kan ven­de hjem, « si­ger Maha Ya­hya til Kri­ste­ligt Dag­blad.

’ De skal hjem’

Men det er in­gen­lun­de me­nin­gen, at flygt­nin­ge­ne skal bli­ve i Dan­mark, me­ner Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer, Pe­ter Skaarup ( DF).

» De sy­ri­ske flygt­nin­ge skal hjem og få de­res land på fo­de igen, så snart det er mu­ligt. Un­der An­den Ver­denskrig flyg­te­de man­ge dan­ske­re til Eng­land el­ler Sve­ri­ge og vend­te tilbage ef­ter fem år, da ty­sker­ne var slå­et. Det me­ner jeg og­så, man kan fo­re­stil­le sig med de sy­ri­ske flygt­nin­ge, « si­ger han.

DF af­vi­ser in­te­gra­tion

Sid­ste år kom 14.000 asylan­sø­ge­re til Dan­mark. 12.000 af dem kom fra Sy­ri­en. Og de skal ik­ke ven­te, at der bli­ver sat gang i en stor in­te­gra­tions­ind­sats, me­ner Pe­ter Skaarup. Det vil nem­lig få fle­re til at bli­ve, ly­der det.

» Vi ar­gu­men­te­rer for mid­ler­ti­dig op­hold­stil­la­del­se med hen­blik på, at man kan ven­de tilbage til hjem­lan­det. Kø­rer vi det helt store in­te­gra­tions­pro­gram i gang, og si­ger vi over læn­ge­re tid, at de skal bli­ve, vil for­vent­nin­gen og­så væ­re, at så bli­ver man. Spørgs­må­let er og­så, om man­ge af de flygt­nin­ge, der kom­mer, er sær­ligt tru­et selv, el­ler de i vir­ke­lig­he­den går ef­ter bed­re so­ci­a­le for­hold. Sig­na­let skal væ­re mid­ler­ti­dig­hed, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Si­ger vi over læn­ge­re tid, at de skal bli­ve, vil for­vent­nin­gen og­så væ­re, at så bli­ver man Pe­ter Skaarup, retsord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

Fo­to: Reu­ters

DFs retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup af­vi­ser at for­sø­ge at in­te­gre­re flygt­nin­ge fra Sy­ri­en i det dan­ske sam­fund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.