Sænk af­gift en – tjen kas­sen

Sta­ten kan træk­ke en del af græn­se­hand­len hjem, hvis vi sæn­ker af­gift en på spi­ri­tus, me­ner Dansk Er­hverv

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Sænk spi­ri­tus­af­gift en med 20 pro­cent og træk græn­se­hand­len hjem til dan­ske bu­tik­ker.

Så­dan ly­der et nyt for­slag fra Dansk Er­hverv, der me­ner, at en af­gift ss­ænk­ning vil mind­ske ind­kø­be­ne i Tys­kland til gavn for den dan­ske statskas­se og er­hvervs­li­vet.

» En af­gift slet­tel­se vil styr­ke dan­ske virk­som­he­ders kon­kur­ren­ce­ev­ne og der­med træk­ke no­get af græn­se­hand­len hjem til Dan­mark, li­ge­som det vil re­du­ce­re in­ci­ta­men­tet til il­le­gal han­del, « si­ger Ma­rie Lou­i­se Thor- sten­sen, po­li­tisk kon­su­lent i Dansk Er­hverv.

Går glip af 200 mio. kr.

» Den dan­ske spi­ri­tus­af­gift er 62 pro­cent hø­je­re end den ty­ske, hvil­ket be­ty­der, at statskas­sen går glip af om­kring 200 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt i spi­ri­tus­af­gift på grund af græn­se­han­del og il­le­gal han­del. Ind­tæg­ter, der kun­ne væ­re til­fal­det den dan­ske statskas­se, hvis spi­ri­tus­sen i ste­det blev købt i Dan­mark, « si­ger hun.

Den dan­ske af­gift på spi­ri­tus er i dag 150 kro­ner pr. li­ter ren al­ko­hol, og statskas­sen tjen­te i 2013 1,1 mil­li­ar­der kro­ner på spi­ri­tus­af­gift . Men iføl­ge be­reg­nin­ger fra Dansk Er­hverv vil det kun ko­ste om­kring ot­te mil­li­o­ner kro­ner at sæn­ke spi­ri­tus­af­gift en med 20 pro­cent, for­di stør­ste­delen af det tab­te prove­nu vil bli­ve tjent ind igen.

Ek­sem­pel­vis vil en re­duk­tion af spi­ri­tus­af­gif­ten få fl ere nord­mænd og sven­ske­re til at græn­se­hand­le i Dan­mark, hvil­ket vil gav­ne dansk om­sæt­ning og be­skæft igel­se.

Fø­rer til druk

Et af ar­gu­men­ter­ne mod at sæn­ke af­gift er­ne på spi­ri­tus ly­der, at dan­sker­nes al­ko­hol­for­brug vil sti­ge, men hvis man kig­ger på tid­li­ge­re er­fa­rin­ger, er det iføl­ge Dansk Er­hverv ik­ke kor­rekt. Da spi­ri­tus­af­gif­ten se­ne­st blev re­du­ce­ret i 2 0 0 3 , be­tød det nem­lig et fald i dan­sker­nes for­brug.

» Det er et ek­sem­pel på den så­kald­te ’ la­ger­eff ekt’. Det vil si­ge, at for­bru­ger­ne har et mer­for­brug på grund af de store mæng­der, som de kø­ber med hjem fra græn­sen og har stå­en­de i hjem­met, « si­ger Ma­rie Lou­i­se Thor­sten­sen.

I bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen De Samvir­ken­de Køb­mænd ly­der Dansk Er­hvervs for­slag som sød mu­sik.

» Vi ved fra tid­li­ge­re er­fa­rin­ger, at når man sæn­ker af­gift er­ne på græn­se­han­delsva­rer, så kan man mind­ske græn­se­hand­len og fl yt­te han­del hjem til dansk er­hvervs­liv, hvil­ket ska­ber ar­bejds­plad­ser i Dan­mark i ste­det for i ud­lan­det, « si­ger vi­ce­di­rek­tør Claus Bø­ge­lund Ni­el­sen og fort­sæt­ter:

» Tid­li­ge­re var der af­gift er på CDer og par­fu­mer. De blev af­skaff et for en del år si­den, hvil­ket be­tød, at hand­len fl yt­te­de hjem til dan­ske bu­tik­ker. «

’’ Statskas­sen går glip af om­kring 200 mio. kr. år­ligt Ma­rie Lou­i­se Thor­sten­sen, po­li­tisk kon­su­lent, Dansk Er­hverv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.