DFer : Jeg kan ta­le med ån­der

Ka­ri­na Due, nyvalgt med­lem af Fol­ke­tin­get for DF, for­tal­te fre­dag til Ra­dio24­syv, hvor­dan ån­der­ne i sin tid gu­i­de­de hen­de til at be­gyn­de sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re.

BT - - NYHEDER - Kas­per Ris­gaard Ra­dio24­syv

» Jeg ved ik­ke, hvor man­ge gan­ge jeg har le­vet før, men jeg ved, at jeg var en in­di­a­ner­dreng i et tid­li­ge­re liv, « for­tal­te Ka­ri­na Due bl. a. i in­ter­viewet med Ra­dio24­syv.

Hun blev for ny­lig valgt ind i Fol­ke­tin­get for Sil­ke­borg Nord- og Syd­kreds med i alt 1.642 stem­mer. Hen­des fo­kus er mær­kesa­ger in­den for æl­dre- og han­di­ca­p­om­rå­det. Sam­ti­dig til­by­der hun i pe­ri­o­der gra­tis he­a­ling og clair­voy­an­ce. Ka­ri­na Due for­tal­te og­så, at det i sin tid var ån­der­ne, der fi k hen­de til at be­gyn­de den po­li­ti­ske kar­ri­e­re:

» De har få­et mig til at star­te med po­li­tik, selv­om det ik­ke var no­get, der lå i kor­te­ne for mig. «

’ Det er for­skel­li­ge ver­de­ner’

Hun me­ner dog ik­ke, at ar­bej­det som he­a­ler og clair­voy­ant kom­mer til at ha­ve ind­fl ydel­se på det po­li­ti­ske ar­bej­de.

» Det er to vidt for­skel­li­ge ver­de­ner, og jeg tror ik­ke, at jeg kan bru­ge det spi­ri­tu­el­le i min po­li­tik, « sag­de Ka­ri­na Due til Ra­dio24­syv.

Men iføl­ge Ka­ri­na Due bli­ver det ån­der­ne, der kom­mer til at guide hen­de i ret­ning af de mær­kesa­ger, hun øn­sker at ta­ge fat på, så snart hver­da­gen på Bor­gen be­gyn­der. Her­un­der dy­re­vel­færd .

Ka­ri­na Due har iføl­ge sig selv en ev­ne til at ta­le med dyr . I sin fri­tid har hun et hob­byland­brug, der blandt an­det be­står af de to ge­der Nik og Jay.

» De er tos­se­de i ho­ve­d­et, de er nog­le ban­dit­ter, så de dybe sam­ta­ler bli­ver det ik­ke til, « for­tæl­ler Ka­ri­na Due gri­nen­de til Ra­dio24­syv om si­ne to ge­der.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Nyt med­lem af Fol­ke­tin­get for DF Ka­ri­na Due har sær­li­ge ev­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.