Kri­tik af Lom­borg- støt­te

BT - - NYHEDER - Tho­mas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

For­hen­væ­ren­de kli­makom­mis­sær Con­nie Hedegaard kan ik­ke se me­nin­gen med at sæt­te Bjørn Lom­borg på fi­nans­lo­ven, som den nye Ven­stre- re­ge­ring har pla­ner om. Det skri­ver In­for­ma­tion. Con­nie Hedegaard kal­der det mær­ke­ligt, at en borgerlig re­ge­ring me­ner, at det er nød­ven­digt at gi­ve Bjørn Lom­borg stats­mid­ler.

» Jeg tro­e­de, at bor­ger­li­ge par­ti­er nor­malt men­te, at hvis no­get godt kan kla­re sig uden of­fent­li­ge mid­ler, så er der in­gen grund til at gi­ve det støt­te. Og så vidt jeg ved, så har han gan­ske man­ge ind­tæg­ter rundt om­kring, in­klu­si­ve fra di­ver­se kli­ma­skep­ti­ske tæn­ket­an­ke, « si­ger Con­nie Hedegaard, der i dag er for­mand for den in­ter­na­tio­na­le mil­jø­fond KR Fo­un­da­tion. Hun un­der­stre­ger dog, at hun in­tet har imod, at en stem­me som Bjørn Lom­borgs fin­des i de­bat­ten.

Mø­de med mi­ni­ste­ren

Pro­fes­sor og le­der af Sustai­na­bi­li­ty Cen­tre ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Kat­he­ri­ne Ri­chards­on ad­va­rer mod di­rek­te støt­te til en­kelt­per­so­ners forsk­ning.

Hun me­ner, at det er bed­re at etab­le­re et forsk­nings­cen­ter og la­de det aka­de­mi­ske sam­fund fin­de ud af, hvem der er de rig­ti­ge per­so­ner til at væ­re i et så­dant cen­ter.

Kli­ma-, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt ( V) vil ef­ter som­mer­fe­ri­en mø­des med Bjørn Lom­borg med hen­blik på at få den om­dis­ku­te­re­de mil­jø­de­bat­tør og hans orgs­a­ni­sa­tion Co­pen­ha­gen Con­sensus Cen­ter på fi­nans­lo­ven igen, skri­ver In­for­ma­tion.

Fo­to: Linda Ka­strup og Ni­ko­lai Li­na­res

Con­nie Hedegaard me­ner, at Bjørn Lom­borg kan kla­re sig uden of­fent­li­ge mid­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.