Fle­re over­le­ver hjer­te­stop

Dan­sker­ne er bed­re til at træ­de til med første­hjælp. Det red­der liv

BT - - NYHEDER - Tho­mas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Hvert år bli­ver 3.500 dan­ske­re ramt af hjer­te­stop. I 2001 over­le­ve­de min­dre end fi­re pro­cent af dem. I 2012, som er det se­ne­ste år, hvor man har dan­net sig det fuld­stæn­di­ge bil­le­de over de man­ge for­løb med hjer­te­stop, er tal­let op­pe på 12 pro­cent.

Det vi­ser nye tal fra Dansk Hjer­te­stop­re­gi­ster iføl­ge Po­li­ti­ken.

Di­rek­tør for Akut­be­red­ska­bet i Re­gion Ho­ved­sta­den og for­mand for Dansk Hjer­te­stop­re­gi­ster Fred­dy Lip­pert er be­gej­stret over ud­vik­lin­gen.

» Det er in­ter­na­tio­nalt ene­stå­en­de. Der er ik­ke man­ge liv­stru­en­de syg­dom­me, hvor over­le­vel­sen er tredoblet på så kort tid, og her ta­ler vi om en syg­dom, hvor folk al­le­re­de er dø­de, « si­ger han.

Når så man­ge fle­re over- le­ver nu, skyl­des det ik­ke mindst, at al­min­de­li­ge men­ne­sker i hø­je­re grad går i gang med hjer­te­mas­sa­ge, sam­ti­dig med at de gør brug af en hjer­testar­ter.

Fi­redob­ler over­le­vel­se

Iføl­ge Fred­dy Lip­pert sti­ger chan­cen for at over­le­ve til det fi­redob­bel­te, når læg­folk træ­der til, før am­bu­lan­cen an­kom­mer.

Det er kun én ud af 20, der over­le­ver et hjer­te­stop, hvis hjer­te­mas­sa­ge og hjer­testar­te­ren først kom­mer i brug af am­bu­lan­ce­fol­ke­ne, vi­ser tal­le­ne fra hjer­te­stop­re­gi­ste­ret iføl­ge Po­li­ti­ken.

’’ Det er in­ter­na­tio­nalt ene­stå­en­de Fred­dy Lip­pert, di­rek­tør, Akut­be­red­ska­bet

Sta­dig fle­re dan­ske­re gri­ber ind ved hjer­te­stop. Her bli­ver der træ­net på en duk­ke på et hjer­testar­ter­kur­sus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.