TY­SKER­NE KOM­MER

Reg­nen si­ler ned og sky­er­ne hæn­ger lavt over København. I Ti­vo­li trip­per turi­ster iført regnslag rundt mel­lem vand­pyt­ter­ne. Den gam­le træ­rut­sje­ba­ne er luk­ket på grund af vej­ret.

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@bt.dk

Men på trods af de se­ne­ste da­ges tri­ste vejr er hu­mø­ret i top i den dan­ske turist­bran­che. Det lys­ner mod syd, kan man si­ge. Helt nye tal vi­ser nem­lig, at turi­ster­ne eft er nog­le kri­ti­ske år at­ter i sti­gen­de grad sæt­ter kur­sen mod Dan­mark. Sær­ligt væk­ker det glæ­de, at en vok­sen­de del af gæ­ster­ne kom­mer fra vo­res fol­ke­ri­ge na­bo mod syd, Tys­kland.

» Der er en for­ny­et op­ti­mis­me om ty­sker­ne for ti­den. Vi har en klar for­nem­mel­se af, at vi har få­et fl ere gæ­ster fra Tys­kland, « si­ger Ti­vo­lis un­der­di­rek­tør for brand og kom­mu­ni­ka­tion Dorthe We­in­kouff Bar­søe.

De se­ne­ste tal fra turi­stor­ga­ni­sa­tio­nen Vi­sit Den­mark ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog. I år har der ind­til nu væ­ret 10 pro­cent fl ere ty­ske over­nat­nin­ger, sam­men­lig­net med sid­ste som­mer. En sæ­son, der i for­vej­en blev be­ga­vet med fl ere ty­ske gæ­ster. Det er fakta, der i turist­bran­chen gi­ver tro på, at 12 år med ne­ga­ti­ve kur­ver nu en­de­lig er for­bi.

Læg­ger 82 mia. kr.

Turi­ster­ne spil­ler en stor rolle i Dan­marks hus­hold­nings­ø­ko­no­mi. Sam­let om­sæt­ter bran­chen for 82 mia. kr. om året, be­skæft iger næ­sten 120.000 fuld­tids­an­sat­te og af­le­ve­rer et over­skud, der sva­rer til 3,6 pro­cent af de sam­le­de dan­ske eks­por­tind­tæg­ter.

I det reg­ne­styk­ke er det langt­fra li­ge­gyl­digt, hvor de 80 mil­li­o­ner ty­ske­re rej­ser hen. Ty­sker­ne er en kæm­pe mo­tor i den dan­ske turi­stin­du­stri. Sam­men­lig­net med dem ud­gør gæ­ster fra USA, Rusland el­ler Ki­na blot en drå­be i ha­vet.

» Vi til­la­der os at væ­re po­si­ti­ve og tro på, at det nu går den rig­ti­ge vej. Ty­sker­ne ven­der tilbage, men vi har ik­ke ar­me­ne over ho­ve­d­et end­nu, for kon­kur­ren­cen om turi­ster­ne er ben­hård, « si­ger pres­se­chef Mik­kel Thra­ne fra Vi­sit Den­mark.

Han for­kla­rer, at det for­ment­lig er en må­l­ret­tet mar­keds­fø­ring i Tys­kland, der nu be­gyn­der at gi­ve bonus.

Sam­ti­dig har en helt ny kun­de­grup­pe set da­gens lys. Hvor ty­sker­ne før­hen bo­e­de i jy­ske som­mer­hu­se og gik i regntøj langs stran­de­ne, rej­ser de nu og­så på by­fe­ri­er, de så­kald­te ’ ci­ty- bre­aks’, for­tæl­ler Dorthe We­in­kouff Bar­søe fra Ti­vo­li.

Des­u­den har go­de som­re i 2013 og 2014 vist det dan­ske som­mer­land fra sin bed­ste si­de. Kø­be­kraft en er på vej op, eft er at fi nanskri­sen for al­vor har løs­net sit tag i Eu­ro­pa. Der­for hå­ber man i turist­bran­chen og­så på, at vej­ret den­ne som­mer trods alt sen­der gæ­ster­ne hjem med lu­ne min­der om de dan­ske sand­stran­de.

Stran­den træk­ker fort­sat

Den nye ty­ske kun­de­grup­pe i København be­ty­der ik­ke, at ty­sker­ne svig­ter Jyl­land. Tvær­ti­mod, jub­ler di­rek­tø­ren for en af lan­dets stør­ste som­mer­hus­ud­le­je­re, Sol og Strand i Blok­hus.

Her kom­mer to tred­je­de­le af om­sæt­nin­gen fra ty­ske gæ­ster. Prog­no­ser­ne vi­ser, at 2015 bli­ver end­nu bed­re end sid­ste sæ­son, der var den bed­ste si­den fi nanskri­sen. En sprit­ny op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at der al­le­re­de nu er for­hånds­re­ser­ve­ret end­nu fl ere hu­se, der pri­mært lig­ger på den jy­ske ve­st­kyst, for re­sten af sæ­so­nen end på sam­me tids­punkt sid­ste år.

» Tal­le­ne vi­ser en vækst på syv pro­cent, og det er rig­tig, rig­tig fi nt. Det er en god nyhed, for­di sid­ste år og­så var et godt år for bran­chen, « si­ger Kaj Fre­de­rik­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør.

Ge­ne­relt faldt an­tal­let af ty­ske over­nat­nin­ger med 2,8 mil­li­o­ner fra år 2000 til 2012. I 2013 be­gynd­te den ud­vik­ling, som turist­bran­chen, på bag­grund af de se­ne­ste tal, nu tror på er en knæk­ket kur­ve.

’’ Ty­sker­ne ven­der tilbage, men vi har ik­ke ar­me­ne over ho­ve­d­et end­nu, for kon­kur­ren­cen om turi­ster­ne er ben­hård Mik­kel Thra­ne, pres­se­chef, Vi­sit Den­mark ’’ Vi er på vej fra Gøte­borg og hjem til Tys­kland. Vo­res dat­ter har stu­de­ret i Sve­ri­ge, Bir­git, Pe­ter og på vej­en hjem vil­le vi ger­ne se København. og Ve­ra Ki­e­ne Blandt an­det den lil­le havfrue. Vi har al­le TYS­KLAND sam­men væ­ret på fe­rie i Dan­mark før, men al­drig sam­men som i dag. ’’ Min hu­stru er her og­så, men hun vil­le ik­ke med på bil­le­det. Vi er på en tre­da­ges tur rundt i Skan­di­navi­en. I dag er vi så i Dan­mark og Ti­vo­li, Ben Li­ang og men vej­ret er ik­ke det bed­ste. Det gør nu ik­ke dat­ter så me­get. Grun­den til, at vi hav­ne­de her, var, at jeg TOR­ON­TO, skul­le på for­ret­nings­rej­se til CA­NA­DA Sve­ri­ge. Så be­slut­te­de vi at ud­vi­de tu­ren og se lidt på Skan­di­navi­en. Vi skal hjem i mor­gen.

’’ Vi er al­tid på som­mer­fe­rie i Dan­mark. De se­ne­ste 11 år har vi al­tid væ­ret i som­mer­hus på Lan­geland. I dag er vi på ud­fl ugt til København,

Fa­mi­li­en Frenz hvor vi blandt an­det skal se den lil­le havfrue. Dan­mark er al­tid et MINDEN NÆR fre­de­ligt sted at hol­de fe­rie. Hvis HAN­NOVER, vi hol­der fe­rie sent på sæ­so­nen, er det som om, vi har he­le Lan­geland TYS­KLAND for os selv. Der er næ­sten ik­ke no­gen men­ne­sker. Vi har le­jet et som­mer­hus pri­vat og skal væ­re der i to uger. ’’ Vi valg­te egent­lig Dan­mark, for­di vi ger­ne vil­le i Le­go­land. Og for­di man kan kø­re her­til Ni­i­lo Iko­nen fra Fin­land. Det er prak­tisk, når man som vi rej­ser med og Ven­la børn. Selv om Le­go­land Kemp­pai­nen var den pri­mæ­re grund til at rej­se her­til, så fandt vi med børn og­så tid til en tur i Ti­vo­li i København. Vi hol­der fe­rie i FIN­LAND Dan­mark i 10 da­ge. ’’ Vi hol­der fe­rie i Dan­mark, for­di vi fejrer vo­res søsters fød­sels­dag her, og der sam­ti­dig er ja­zz- Sa­rah Lawal, festi­val i København. Kat­he­ri­ne Lawal Vi er her på en for­læn­get we­e­kend, og og selv om vej­ret ik­ke Doyin­so­la Lawal er det bed­ste i dag, så sy­nes vi, her er fedt at ENG­LAND væ­re.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted, Si­mon Skip­per og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.