Ung mor i ko­ma: Po­li­ti­et var tre da­ge om at ryk­ke ud til ulyk­ke

Jeg kan knap se ud af mi­ne øj­ne for tå­rer. Få hen­de for guds skyld til at våg­ne op igen!

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

Bag den­ne hjer­teskæ­ren­de Fa­ce­book op­da­te­ring fra Os­sie Din­ne­fash gem­mer sig en tragedie, der har få­et he­le Eng­land op i det rø­de. En hi­sto­rie om, at hans 25-åri­ge dat­ter og hen­des kæ­re­ste for knap en uge si­den kør­te galt i Skot­land. En hi­sto­rie om, at det tog tre da­ge, før po­li­ti­et ryk­ke­de ud og fandt dem.

Kæ­re­sten var død. For­ment­lig på ste­det. Os­sie Bells dat­ter hårdt kvæ­stet, de­hy­dre­ret og be­vidst­løs ef­ter at ha­ve væ­ret spær­ret in­de i bilvra­get i tre da­ge.

Nu er hun ind­lagt på ho­spi­ta­let i Glas­gow. Og lig­ger i ko­ma. In­gen ved, om hun våg­ner igen. Og hvis hun gør, i hvil­ken til­stand.

La­ma­ra Bell er ale­ne­mor til to. En dat­ter på ni og en søn på fem. Og for blot to må­ne­der si­den til­s­mi­le­de lyk­ken hen­de, da hun mød­te og blev kæ­re­ste med den tre år æl­dre Jo­hn Yu­ill, som selv var far til to dren­ge.

For kort tid si­den flyt­te­de de sam­men og var nu dra­get på de­res før­ste fe­rie. En cam­ping­fe­rie i Loch Earn i det skot­ske højland sam­men med La­ma­ras bror og svi­ge­r­in­de samt en ven. Uden børn.

Men søn­dag mor­gen var La­ma­ra Bell og Jo­hn Yu­ill væk. Li­ge­le­des de­res lil­le blå Re­nault Clio. Og de blev ef­ter­lyst.

Se­ne­re søn­dag modt­og po­li­ti­et end­nu et opkald fra en bi­list. Om en bil­u­lyk­ke på mo­tor­vej M9, li­ge ved af­kør­sel 9. Men an­mel­del­sen blev al­drig re­gi­stre­ret i de­res sy­stem. Og hel­ler ik­ke koblet sam­men med ef­ter­lys­nin­gen af det un­ge par tid­li­ge­re på da­gen.

Først ons­dag, da po­li­ti­sta­tio­nen fik end­nu et opkald om bil­u­lyk­ken, hand­le­de po­li­ti­et.

Fryg­te­ligt syn

Sy­net der mød­te dem var fryg­te­ligt. 28- åri­ge Jo­hn Yu­ill død. Og ved si­den af i den fuld­stæn­dig smadre­de Re­nault var alt­så den hårdt kvæ­ste­de La­ma­ra Bell. Po­li­tiets tek­ni­ke­re fastslog hur­tigt, at Jo­hn Yu­ill sand- syn­lig­vis var om­kom­met ved sel­ve ulyk­ken. Der­med har La­ma­ra Bell i tre døgn sid­det fast­k­lemt ved si­den af hans lig.

Først i går - knap en uge ef­ter at par­ret blev meldt sav­net - har po­li­ti­che­fen iføl­ge The Te­le­graph ud­talt sig. Og sagt und­skyld.

» På veg­ne af he­le Skot­lands Po­li­ti øn­sker jeg at si­ge und­skyld til Jo­hn Yu­ill og La­ma­ra Bells fa­mi­li­er og til he­le Skot­lands be­folk­ning for den­ne fejl fra vo­res si­de. Vi har svigtet, « si­ger Sir Step­hen Hou­se, som dog sta­dig ik­ke kan sva­re på, hvor­dan den­ne fejl kun­ne op­stå i de­res sy­stem.

La­ma­ra Bell sad fast­k­lemt ved si­den af sin dø­de kæ­re­ste i tre døgn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.