Bil­lig luksus - men...

Bo­ligad­vo­kat ad­va­rer: Her­skabs­lej­lig­hed med evig­heds­le­je­kon­trakt kan bli­ve en kø­bers vær­ste ma­re­ridt

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

BUN­DET

141 m2. På in­dre Fre­de­riks­berg. Lys og ven­lig. Med smuk­ke stu­er en su­i­te, ek­stra­va­gan­te stu­klof­ter, hø­je væg­pa­ne­ler, ori­gi­nal ka­min og til­med ud­gang til bal­kon med ele­gant svun­get stø­be­jerns­git­ter. For blot 3 mio. kr.

Den ly­der som en drøm. Men kan iføl­ge Ni­els Er­land­sen fra Dan­ske Bo­ligad­vo­ka­ter bli­ve en po­ten­ti­el kø­bers vær­ste ma­re­ridt.

For selv­om salgs­an­non­cen lok­ker med, at ’ du kom­mer til at bo midt mel­lem Sø­er­ne og Land­bo­højsko­lens Ha­ve’ og ’ me­get tæt på Forum og me­tro­en samt det skøn­ne café- og shop­ping­mil­jø på Gl. Kon­ge­vej’, så er pro­ble­met, at det ik­ke er dig, der kom­mer til at bo der.

Med den unik­ke og smuk­ke lej­lig­hed føl­ger nem­lig og­så en le­jer. Der al­drig kan smi­des ud.

» Umid­del­bart vil­le jeg nok ik­ke an­be­fa­le et køb, « si­ger ad­vo­kat Ni­els Er­land­sen:

» Der skal vir­ke­lig rå­d­gi­ves me­get om ri­si­ko­en. For det kan vi­se sig at væ­re en me­get dår­lig for­ret­ning. «

Med lej­lig­he­den føl­ger en uop­si­ge­lig le­je­kon­trakt. Og selv­om man der­med er ga­ran­te­ret en le­je­ind­tægt, kan den langt­fra dæk­ke ud­gif­ter­ne.

Mi­nus 14.000 kr. hver må­ned

I hen­hold til salgs­an­non­cen fra Ho­me ud­gør den må­ned­li­ge net­toy­del­se 12.389 kr. Der­til kom­mer 7.018 kr. i må­ned­lig ejer­ud­gift. Og med en må­ned­lig hus­le­je­ind­tægt på blot 5.480 kr. er un­der­skud­det på knap 14.000 kr. Hver ene­ste må­ned.

» I prin­cip­pet er al­le le­je­kon­trak­ter uop­si­ge­li­ge fra ud­le­jers si­de, « for­kla­rer ad­vo­kat Ni­els Er­land­sen.

» Men nor­malt er der i lej­e­loven for­skel­li­ge mu­lig­he­der for at op­si­ge le­jer i ejer­lej­lig­he­der el­ler par­cel­hu­se, hvis ejer selv skal bru­ge det, « si­ger han vi­de­re.

Om­kring lej­lig­he­den på H. C. Ør­steds­vej på Fre­de­riks­berg er det uvist, hvor­når le­je­kon­trak­ten er ind­gå­et. Men den nu­væ­ren­de mand­li­ge le­jer er alt­så i be­sid­del­se af en evig­heds­kon­trakt, som han fik vi­de­re­gi­vet fra sin af­dø­de mor helt tilbage i 1964.

SØN­DAG 12. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.