’’

BT - - NYHEDER - Ni­els Er­land­sen, ad­vo­kat

Og den kon­trakt kan iføl­ge Ni­els Er­land­sen vi­de­re­gi­ves.

» Hvis man kan på­vi­se, at man har haft to års fæl­les bo­lig, så kan man, hvis le­jer dør, få lov til at fort­sæt­te le­je­må­let. Selv­om man ik­ke står på le­je­kon­trak­ten. Og det er ik­ke så usæd­van­ligt, at folk kø­ber en lej­lig­hed med en le­jer i. Så får man lej­lig­he­den bil­ligt og kryd­ser fin­gre for, at le­jer flyt­ter in­den for en over­sku­e­lig frem­tid, så man kan bru­ge lej­lig­he­den selv, « si­ger Ni­els Er­land­sen. Skul­le man al­li­ge­vel væ­re in­ter­es­se­ret, er der åbent hus i dag, søn­dag.

Umid­del­bart vil­le jeg nok ik­ke an­be­fa­le et køb

Skønt må det væ­re at bo øverst op­pe med ud­sigt over København. Men kø­ber du den­ne her­skabs­lej­lig­hed, får du ik­ke selv glæ­de af den, da der bor en le­jer, der har uop­si­ge­lig le­je­kon­trakt. Han har bo­et her si­den 1964. Fo­to: Goog­le streetview

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.